• Бухгалтерський облік. Навч. посібник. Реком. МОН України. Плиса В.Й.,  Плиса З.П. 560 с. т. 2023 р.
     Бухгалтерський облік: навч. посібник. 3-тє вид, випр. і доп. – К: Каравела, 2019. – 560 с.  У  навчальному   посібнику   розглянуто   теоретичні   основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві; зміст і структуру бухгалтерського балансу та рахунків бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису; місце та роль оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку; організацію документообороту на підприємствах. Зосереджено увагу на особливостях обліку необоротних й оборотних активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат підприємства. З’ясовано склад і порядок подання фінансової (бухгалтерської) звітності. Для студентів закладів вищої освіти, слухачів системи післядипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД
1.1. Суть, значення та види господарського обліку 
1.2. Бухгалтерський облік в системі управління підприємством 
1.3. Завдання, функції та вимірники бухгалтерського обліку 
1.4. Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти 
1.5. Метод бухгалтерського обліку 
Контрольні запитання 
Додатки до теми 
Тема 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
2.1. Поняття, зміст та структура бухгалтерського балансу
2.2. Зміни в балансі під впливом господарських операцій 
2.3. Класифікація балансів 
2.4. Схеми балансових конструкцій в міжнародній практиці 
Контрольні запитання 
Додатки до теми 
Тема 3. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
3.1. Зміст і структура рахунків бухгалтерського обліку, їх зв’язок з балансом
3.2. Суть і значення подвійного запису 
3.3. Синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського обліку 
3.4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку 
Контрольні запитання 
Додатки до теми 
Тема 4. ОЦІНЮВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ
4.1. Оцінювання в системі бухгалтерського обліку 
4.2. Калькуляція і калькулювання 
Контрольні запитання
Додатки до теми 
Тема 5. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
5.1. Документація та організація документообороту на підприємстві
5.2. Інвентаризація: види та порядок проведення
5.3. Техніка та форми бухгалтерського обліку
Контрольні запитання 88
Додатки до теми 5 90
Тема 6. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
6.1. Облік основних засобів
6.2. Облік нематеріальних активів
6.3. Облік довгострокових фінансових інвестицій
6.4. Облік інших необоротних матеріальних активів 
Контрольні запитання 
Додатки до теми
Тема 7. ОБЛІК ЗАПАСІВ
7.1. Облік виробничих запасів підприємства 
7.2. Облік товарів і товарних операцій 
7.3. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
Контрольні запитання 
Додатки до теми
Тема 8. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇЗАБОРГОВАНОСТІ
8.1. Облік дебіторської заборгованості 
8.2. Облік касових операцій
8.3. Облік коштів на рахунках у банках. Види та форми
безготівкових розрахунків, їх відображення у бухгалтерському обліку
Контрольні запитання 
Додатки до теми 
Тема 9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
9.1. Сутність, оцінка та класифікація фінансових інвестицій
9.2. Бухгалтерський облік фінансових інвестицій 
Контрольні запитання 
Додатки до теми у 
Тема 10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
10.1. Поняття і склад власного капіталу підприємства
10.2. Визнання та структура власного капіталу підприємства
10.3. Бухгалтерський облік власного капіталу підприємства
Контрольні запитання
Додатки до теми
Тема 11. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
11.1. Поняття та види зобов’язань 
11.2. Облік довгострокових зобов’язань 
11.3. Облік поточних зобов’язань 
Контрольні запитання
Додатки до теми
Тема 12. ОБЛІК ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНОГОСТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
12.1. Форми та системи оплати праці. Складові фонду оплати праці підприємства
12.2. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати 
12.3. Облік нарахувань на фонд оплати праці й утримань зі заробітної плати
Контрольні запитання 
Додатки до теми 
Тема 13. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
13.1. Визнання та класифікація витрат діяльності підприємства 
13.2. Облік виробничих витрат підприємства
13.3. Облік операційних витрат підприємства 
13.4. Облік інших витрат 
Контрольні запитання 
Додатки до теми 
Тема 14. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
14.1. Визнання, класифікація та оцінка доходів підприємства
14.2. Облік доходів від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг 
14.3. Облік доходів від іншої операційної діяльності
14.4. Бухгалтерський облік інших доходів підприємства 
14.5. Облік фінансових результатів діяльності підприємства 
Контрольні запитання 
Додатки до теми
Тема 15. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
15.1. Поняття, склад та елементи фінансової звітності 
15.2. Якісні характеристики фінансової звітності та принципи її підготовки
15.3. Розкриття інформації у фінансовій звітності 
15.4. Баланс (звіт про фінансовий стан)
15.5. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 
15.6. Звіт про рух грошових коштів 
15.7. Звіт про власний капітал 
15.8. Консолідована фінансова звітність 
15.9. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 
15.10. Порядок виправлення помилок у фінансовій звітності 
Контрольні запитання 
Додатки до теми 15 
КОРОТКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ І
ТЕРМІНІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
        ПЕРЕДМОВА
Суть, функції й призначення бухгалтерського обліку формувалися історично, відображаючи як рух, тенденції загального розвитку суспільства, так й особливості іманентного саморозвитку. Враховуючи обидва фактори, синтезуючи історичні й теоретичні аспекти дослідження можна визначити потребу і функції бухгалтерського обліку як однієї з різновидностей людської діяльності, з’ясувати суспільно-політичні, історико-культурні передумови появи бухгалтерського обліку, основні тенденції, загальні закономірності, національну специфіку та етапи розвитку. Зміст і характер, функції й адресації, а отже, й роль бухгалтерського обліку змінювалися залежно від загального рівня суспільного й культурного розвитку, особливостей певного етапу господарського процесу. Інформація, отримана з бухгалтерського обліку, є основою для ухвалення більшої частини управлінських рішень. Дані, які згруповані та деталізовані за відповідними ознаками, дозволяють зробити висновок про фінансовий стан підприємства та з’ясувати перспективи його розвитку, оцінити фінансові ризики і сформувати інвестиційні програми. На базі облікових даних формують бухгалтерську (фінансову) і статистичну звітність. Становлення ринкової економіки неможливе без добре підготованих фахівців, які опанували фундаментальні принципи організації бухгалтерського обліку. На вирішення цієї проблеми і націлений даний посібник. Головна задача навчального посібника – допомогти студентові у вивченні таких складних питань бухгалтерського обліку, як особливості організації бухгалтерського обліку на підприємстві; зміст та структуру бухгалтерського балансу та рахунків бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису; місце та роль оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку; організація документообороту на підприємствах; особливостях обліку необоротних й оборотних активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат підприємства. Структура посібника відповідно до поставленої задачі складається з логічно пов’язаних між собою тем. Таких тем п’ятнадцять. Кожна тематична частина посібника побудована так, щоб активізувати пізнавальну діяльність студента. Проблематику теми узагальнюють контрольні запитання, якими закінчується кожний тематичний блок. Запитання допоможуть студентові визначити рівень засвоєння опрацьованого матеріалу. Для студентів закладів вищої освіти, слухачів системи післядипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком.

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Бухгалтерський облік. Навч. посібник. Реком. МОН України. Плиса В.Й., Плиса З.П. 560 с. т. 2023 р.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 520 грн.


Рекомендовані товари

Бухгалтерський облік в галузях національного господарства: Навч. пос. П.Л. Сук. 368 с. т. 2023 р.

Бухгалтерський облік в галузях національного господарства: Навч. пос. П.Л. Сук. 368 с. т. 2023 р.

Навчальний посібник присвячений веденню бухгалтерського обліку на підприємствах сільського господар..

400 грн.

Бухгалтерський облік. Навч. посібник. Реком. МОН України. Плиса В.Й., Плиса З.П. 560 с. т. 2023 р.