• Економіка енергетики. Підручник. Затверджено ВР НТУУ "КПІ" ім. І. Сікорського. 	Скловська Е.Г., Сердюк Б.Н. 492 с. т. 2023 р.

У підручнику розглянуто основи економіки підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України. Наведені місце та роль ПЕК у національній економіці, його склад, структура та основи функціонування.

Особливу увагу надано економічним основам роботи електроенергетики – головної частини ПЕК України. Розглянуто структуру господарського механізму підприємств, його елементів та шляхи підвищення ефективності функціонування. Надано традиційні та сучасні методи техніко-економічного обґрунтування ефективності енергетичного виробництва, обґрунтування інвестиційних проектів електричних станцій та мереж.

Підручник призначається для навчання студентів спеціальностей "Теплоенергетика", "Атомна енергетика", "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання та слухачів системи післядипломної освіти.

Підручник також може знадобитися аспірантам та спеціалістам, які працюють у галузі енергетики.

ЗМІСТ

Перелік скорочень………………………………………………….…….….10

Передмова…………………………………………………………….……...12

ВСТУП…………………………………………………………………....…..14

Предмет та задачі курсу……………………………………….…..…...........14

Місце курсу в системі підготовки інженерів-енергетиків…………….......15

РОЗДІЛ І.

ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА17

Глава 1. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС…………...……….17

Основні поняття та терміни………………………………..………..………17

1.1. Галузева структура економіки…….…………………………………...17

1.2. Склад та структура паливно-енергетичного комплексу України……18

1.3. Історія розвитку електроенергетичної галузі України……………….20

1.4. Приєднання України до Договору про заснування Енергетичного

Співтовариства Євросоюзу. Енергетичні пакети………………………….26

1.5. Роздержавлення, акціонування та приватизація підприємств

енергетики……………………………………………………………………27

1.6. Перспективи розвитку енергетики України…………………..………31

Контрольні запитання………..………………………………………..…….37

Література …………………………………………………………………...37

Глава 2. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ТА РЕСУРСИ

ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………...38

Основні поняття та терміни…………………………………………………38

2.1. Схема господарського механізму……………………………………...38

2.2. Ресурси промислового виробництва…………………………………..41

2.3. Структура капіталу підприємства ……………………………………..42

2.4. Зміст нематеріальних і довгострокових фінансових активів….….….45

Контрольні запитання……………………………………………………….47

Тести для самоперевірки ..………………………………………...………..47

Література……………………………………………………………………49

Глава 3. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА…..50

Основні поняття та терміни…………………………………………..…….50

3.1. Визначення основних засобів…………………………………………..50

3.2. Класифікація і структура основних засобів …………………………..51

3.3. Зношення основних засобів…………………………………………….53

3.4. Оцінка основних засобів………… …………………………………….56

3.4.1. Виробнича потужність енергетичних підприємств…………..…….56

3.4.2. Грошова оцінка основних засобів…………………………….…..….58

3.5. Амортизація основних засобів…………………………………………61

3.6. Показники використання основних засобів……………………….…..70

Контрольні запитання……………………………………………………….77

Тести для самоперевірки……………………………………………………77

Задачі для самостійного розв’язку…………………………………………84

Література……………………………………………………………………85

Глава 4. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА…86

Основні поняття та терміни…………………………………………………86

4.1. Кругообіг оборотних засобів…………………………………………...86

4.2. Структура оборотних засобів…………………………………………..88

4.3. Показники обертання оборотних засобів ……………………………..88

4.4. Матеріально-технічне постачання та виробнича логістика………….89

4.5. Управління запасами……………………………………………………93

4.5.1. Статична детермінована система матеріально-технічного

забезпечення без дефіциту…………………………….……………………………………..96

4.5.2. Статична детермінована система матеріально-технічного

забезпечення з дефіцитом…………………………………………..…….....98

Контрольні запитання……………………………………………….……..100

Тести для самоперевірки………………………………………………..…101

Задачі для самостійного розв’язку………………………………………..103

Література…………………………………………………………………..104

Глава 5. ПРАЦЯ, КАДРИ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ В ЕНЕРГЕТИЦІ……...105

Основні поняття та терміни………………………………………………..105

5.1. Особливості організації праці в енергетиці………………………….105

5.2. Склад кадрів та його забезпечення в енергетиці…………………….106

5.3. Продуктивність праці…………………………………………………110

5.4. Форми оплати праці та системи заробітної плати….…………….….113

5.5. Заробітна плата в енергетиці………………………………………….131

5.6. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування………………………………………………………………....131

Контрольні запитання……………………………………………………...134

Тести для самоперевірки…………………………………………………..134

Задачі для самостійного розв’язку………………………………………..138

Література…………………………………………………………………..141

Глава 6. СОБІВАРТІСТЬ ЕНЕРГІЇ………………………………………..142

Основні поняття та терміни………………………………………………..142

6.1. Класифікація виробничих витрат…………………………………….143

6.2. Особливості собівартості енергії……………………………………..147

6.3.Методика проектної калькуляції собівартості на теплових

електростанціях ……………………………………………………………148

6.3.1. Витрати на паливо…………………………………………………...149

6.3.2. Заробітна плата………………………………………………………150

6.4.3. Амортизаційні відрахування………………..………………………150

6.3.4. Загальностанційні та інші витрати…………………………………150

6.4. Методика калькуляції собівартості енергії для діючих енергетичних

підприємств ……………………………………………….………………..152

6.4.1. Паливо на технологічні цілі………………………………………...152

6.4.2. Вода на технологічні цілі……………………………………………152

6.4.3. Енергія на технологічні цілі………………………………………...152

6.4.4. Прямі витрати на оплату праці …………………………….……….153

6.4.5. Відрахування на соціальні заходи………………………….………153

6.4.6. Витрати на утримання й експлуатацію устаткування……..……...153

6.4.7. Інші прямі витрати…………………………………………………..154

6.4.8. Загальновиробничі витрати…………………………………………154

6.5. Експлуатаційна економічна характеристика електростанцій………156

6.6. Калькуляція собівартості енергії в комбінованих установках……...160

6.6.1. Методи розподілу витрат на електричну і теплову енергію для ТЕЦ

та когенераційних установок………………………………………………160

6.6.2. Алгоритм розподілу витрат на ТЕЦ ……………………………….171

6.7. Калькуляція собівартості транспортування і постачання енергії…..178

6.8. Повна або комерційна собівартість електричної енергії в ЕЕС…....179

6.9. Шляхи зниження собівартості енергії………………………………..182

Контрольні запитання……………………………………………………...183

Тести для самоперевірки…………………………………………..……....184

Задачі для самостійного розв’язку…………………….……… …………188

Література…………………………………………………………………..189

Глава 7. ЦІНИ І ТАРИФИ НА ЕНЕРГІЮ. ПРИБУТОК І

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ В ЕНЕРГЕТИЦІ………………………………….….191

Основні поняття та терміни………………..……………………………...191

7.1. Функції цін……………………………………………………………..191

7.2. Цінова політика підприємства ……………….....……………………193

7.3. Державне регулювання цін. …………………….……..…………......194

7.4. Ціни на паливо…………………………………………………………195

7.5. Тарифи на електроенергію……………………………………………196

7.5.1.Основні концепції побудови тарифів на електроенергію……….…198

7.5.2. Класифікація тарифів………………………………………………..208

7.6. Тарифи на теплову енергію…………………………………………...227

7.7. Показники реалізації продукці………………………………………..229

7.8. Прибуток та рентабельність. Використання прибутку……………...231

Контрольні запитання……………………………………………………...238

Тести для самопервірки……………………………………………………239

Задачі для самостійного розв’язку………………………………..………244

Література…………………………………………………………..………245

Глава 8. РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ. ЧИННА І

ПЕРСПЕКТИВНІ МОДЕЛІ……………………………..…………………247

Основні поняття та терміни……………………………………….……....247

8.1. Моделі ринків електроенергії………………………………………...247

8.2. Основні функції Державного Підприємства "Енергоринок" в чинній

моделі ……………………………………………………………………….255

8.3. Формування цін на чинному Енергетичному ринку України…..…..258

8.3.1. Основні етапи планування режиму роботи ОЕС України……..….260

8.3.2. Ціноутворення і платежі, що отримують виробники, які працюють

за ціновими заявками………………………………………………………262

8.3.3. Формування оптової ринкової ціни………………………………...268

8.3.4. Формування роздрібних цін на електричну енергію……………...272

8.4. Особливості реалізації енергії, використання прибутку та

взаєморозрахунки суб’єктів Енергоринку…………………………….….279

8.5 Особливості державного регулювання тарифів енергопідприємств.284

Контрольні запитання……………………………………………………...286

Тести для самоперевірки.………………………………………………….288

Література…………………………………………………………………..289

РОЗДІЛ ІІ.

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ……………………………..291

Глава 9. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ…..291

Основні поняття і терміни…………………………………………………291

9.1. Інвестиційна політика в галузі енергетики…………………………..291

9.2. Інвестиційний проект: зміст та основні елементи…………………...293

9.3. Інвестиційні ресурси: сутність, класифікація………………………..297

9.4. Фінансові інвестиції…………………………………………………...299

9.4.1. Формування і регулювання ринку цінних паперів………………...299

9.4.2. Класифікація та особливості інструментів ринку цінних паперів..303

9.5. Джерела фінансування інвестицій…………………………………....305

9.5.1. Внутрішні джерела інвестицій……………………………………...305

9.5.2. Зовнішні джерела інвестицій……………………………………….306

9.6. Залучення іноземних інвестицій……………………………………...308

Контрольні запитання……………………………………………………...312

Тести для самоперевірки…………………………………………………..312

Література…………………………………………………………………..316

Глава 10. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ

ПРОЕКТІВ В ЕНЕРГЕТИЦІ………………………………...……………..318

Основні поняття та терміни………………..……………………………...318

10.1. Мета техніко-економічного обґрунтування інвестиційних

проектів……………………………………………………………………..318

10.2. Показники, які використовуються в техніко-економічних

розрахунках…………………………………………………………………320

10.3. Врахування фактора часу (дисконтування)……………….………..322

10.4. Критерії економічної ефективності капіталовкладень…………….325

10.5. Розрахунок грошових потоків інвестиційних проектів……………326

10.6. Врахування невизначеності вихідних даних……………………….340

10.7. Умови порівнянності варіантів у техніко–економічних

розрахунках…………………………………………………………………350

10.7.1. Умови енергетичної порівнянності варіантів………………….…350

10.7.2. Умови економічної порівнянності варіантів……………………..352

10.7.3. Умови соціальної порівнянності…………………………………..353

10.8. Основні типи задач на техніко–економічні розрахунки і методи їх

розв`язання …………………………………………………………………353

Контрольні запитання……………………………………………………...360

Тести для самоперевірки………………………………………………......360

Задачі для самостійного розв’язку………………………………………...362

Література………………………………………………………………......364

ГЛАВА 11. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ366

Основні поняття та терміни……………………………………..………...366

11.1. Природні паливно-енергетичні ресурси та їх запаси………………366

11.2. Альтернативні паливно-енергетичні ресурси та шляхи їх

використання………………………………………………………………..370

11.3. Стимулювання використання альтернативних джерел енергії за

допомогою "зеленого тарифу"…………………………………………….373

11.4. Втрати енергії………………………………………………………...375

11.5. Державне управління енергозбереженням…………………...…….376

11.6. Основні заходи з енергозбереження………………………………...378

11.7. Визначення економічної ефективності заходів з енергозбереження та

використання нетрадиційних паливно-енергетичних ресурсів ………...380

11.8. Аналіз енерговикористання на діючих енергоустановках………...384

Контрольні запитання……………………………………………………...388

Тести для самоперевірки……………………………………………...…...389

Задачі для самостійного розв’язку………………………………………...392

Література………………………………………………………………......394

Глава 12. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННИХ

ЗАХОДІВ……………………………………………………………………396

Основні поняття та терміни………………………………………...……...396

12.1. Оцінка корисності природних ресурсів …... ………………………397

12.2. Плата за користування природними ресурсами …… ……………..401

12.2.1. Плата за користування землею……… …………………………...404

12.2.2. Плата за користування надрами…………………………………..404

12.2.3. Плата за користування водою……………………………………..404

12.3. Види збитків, що їх нанесено довкіллю…………………………….404

12.4. Методика розрахунку пофакторного збитку, нанесеного

довкіллю…………………………………………………………………….407

12.4.1. Розрахунок податку за забруднення атмосфери………………....407

12.4.2. Розрахунок податку за забруднення поверхневих і підземних

вод………………………………………………………………………...…408

12.4.3. Розрахунок податку за розміщення відходів у спеціально

відведених для цього місцях чи на об’єктах……………………………...409

12.4.4. Розрахунок податку за утворення радіоактивних відходів.……..411

12.4.5. Розрахунок податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії

строк………………….……………………………………………………..413

12.5. Методика розрахунку пореципієнтного збитку, нанесеного

довкіллю…………………………………………………………………….413

12.5.1. Розрахунок збитків від втрати життя та здоров’я населення…...413

12.5.2. Розрахунок збитків від шкідливого впливу на матеріальні

об’єкти………………………………………………………………………414

12.6. Економічна ефективність природоохоронних заходів...…………..416

12.6.1. Задачі визначення економічної ефективності природоохоронних

заходів……………………………………………………………………….416

12.6.2. Економічна оцінка супутніх результатів природоохоронних

заходів…………………………………………………...…………………..417

12.6.3. Оцінка економічної ефективності природоохоронних заходів…418

Контрольні запитання……………………………………………………...421

Тести для самоперевірки………………………………………………......421

Задачі для самостійного розв’язку…………………………………….….424

Література…………………………………………………………………..425

Глава 13. ЯКІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ…………...426

Основні поняття та терміни…….………………………………………….426

13.1. Показники якості енергії……………………………………………..426

13.2. Показники надійності енергопостачання…………………………...429

13.3. Резервування енергетичних потужностей та окремих елементів

систем енергопостачання…………………………………………………..439

13.3.1. Основні поняття та терміни………………………………………..439

13.3.2. Визначення величини аварійного резерву………………………..444

13.4. Врахування надійності та безпеки при техніко-економічному

обґрунтуванні технічних рішень в енергетиці……………………………448

13.4.1. Надійність електропостачання промислових підприємств……...449

13.4.2. Економічні засади оцінки надійності електропостачання

споживачів…………………………………………………………………..452

13.4.3. Економічна оцінка збитків від порушення електропостачання…454

13.4.4. Методичні особливості оцінки економічної ефективності заходів з

підвищення надійності електропостачання………………………………456

Контрольні запитання……………………………………………………...458

Тести для самоперевірки…………………………………………………..458

Задачі для самостійного розв’язку……………………………………..…459

Література ………………………………………………………………….460

ГЛОСАРІЙ …………………………………………………………………462

Рекомендована література…………………………………………………491

ПЕРЕДМОВА

  Розвиток вітчизняної економіки, вихід її з кризи потребують глибокого вивчення і застосування ринкових методів організації та планування виробничої діяльності підприємств. Це насамперед стосується енергетики – базової галузі, яка забезпечує функціонування всієї економіки країни таким важливим ресурсом, як енергія, і ефективність функціонування якої суттєво впливає на ефектність економіки в цілому. Енергетична незалежність країни та стабільність розвитку її паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) потребує економного і ефективного використання первинних енергоресурсів і вторинних видів енергії, чіткої і надійної роботи всіх ланок ПЕК, запровадження новітніх методів управління ними. Підготовка спеціалістів для енергетики вимагає освоєння ними, окрім технічних дисциплін, ще й достатнього обсягу економічних знань і розуміння як економічних основ роботи цієї галузі, так і впливу її на ефективність функціонування всієї економіки країни. Запропонований авторами підручник "Економіка енергетики" є результатом їх практичного досвіду роботи в галузі енергетики, так і накопиченого ними багаторічного досвіду викладання цієї дисципліни для студентів енергетичних спеціальностей у Національному технічному університеті України "КПІ імені Ігоря Сікорського". Підручник складається з двох частин: Розділ 1: Господарський механізм енергетичного виробництва. В цьому розділі розглядаються основні ресурси і економічні показники роботи енергетичних підприємств: основні і оборотні засоби, праця і зарплата, собівартість, ціни і тарифи, прибуток і рентабельність, а також шляхи покращення цих показників. Розділ ІІ: Економічні проблеми енергетики. В цьому розділі розглядаються проблеми розвитку галузі і шляхи їх розв’язання: технікоекономічне обґрунтування ефективності інвестицій, енергозбереження, 13 зниження впливу на навколишнє середовище та підвищення надійності енергопостачання і якості енергії. Значну увагу приділено розвитку і функціонуванню енергетичного ринку (гл.8), проблемам залучення інвестицій (гл.9) і їх обґрунтуванню (гл.10), аналізу техніко-економічних показників. Підручник містить значний ілюстративний матеріал і приклади розв’язання задач, що допомагає кращому розумінню і осмисленню проблем, що розглядаються. Також для кращого засвоєння матеріалу і перевірки знань наприкінці кожної глави наводяться контрольні питання, тести і задачі для самостійного розв’язання. Теоретичний матеріал у підручнику доповнюється практичними рекомендаціями, взятими із Законів України, з досвіду функціонування ПЕК як в Україні, так і в розвинутих країнах світу. Підручник призначено перш за все для студентів вищих навчальних закладів ІІІ та ІУ рівнів акредитації, але він може бути корисним і для студентів коледжів, спеціалістів, які працюють в енергетичній і суміжних з нею галузях, слухачів курсів підвищення кваліфікації. Відгуки, пропозиції, зауваження щодо вдосконалення змісту і структури підручника просимо надсилати на адреси: видавництва "Каравела", просп. Рокосовського, 8а, м. Київ, 04201, Україна, тел. (044) 592-39-36, E-mail: caravela@ukr.

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Економіка енергетики. Підручник. Затверджено ВР НТУУ "КПІ" ім. І. Сікорського. Скловська Е.Г., Сердюк Б.Н. 492 с. т. 2023 р.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: підручник
  • Наявність: Є в наявності
  • 520 грн.


Рекомендовані товари

Економіка енергетики. Підручник. Затверджено ВР НТУУ "КПІ" ім. І. Сікорського. Скловська Е.Г., Сердюк Б.Н. 492 с. т. 2023 р.