• Національна економіка. Підручник. Затверджено ВР НТУУ "КПІ". Круш П.В. та ін. 536 с. т. 2023 р.

    Цей підручник є узагальненням надбань зарубіжної та вітчизняної економічної науки у сфері питань щодо особливостей формування та функціонування національної економіки як єдиної динамічної системи та підсистеми світового господарства. У ньому висвітлюються теоретичні питання щодо специфіки національної економіки як галузі знань, навчальної дисципліни, наукового напрямку і явища соціально-економічної реальності, а також проблеми формування та подальшого еволюційного розвитку національної економіки України з урахуванням сучасного стану ринкових перетворень у державі та суспільстві. Підручник розрахований на студентів вищих закладів освіти будь-якої форми навчання, а також молодих науковців, аспірантів, викладачів та всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку національної економіки. This textbook generalizes and disclose the national and global economic thoughts related to the patterns of development and performance of the national economy, as a unified dynamic system and a sub-system of the world economy. Herein, it reveals the theoretic aspects devoted to specific of the national economy, as a knowledge sphere, discipline, scientific area, a social and economic phenomenon of the reality. Besides, the textbook uncovers the distinctive issues of the Ukrainian national economy development and its perspective evolutionary growth, considering the current state of the market, governmental and social changes. The textbook can be used in the educational process of students in the high education institutions with different modes of studying, and for young scientists, doctorate students, professors and those, who is interested in the national economy development processes.

Зміст

ПЕРЕДМОВА....................................................................................................................................5

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ .........................................7

1.1. Предмет і задачі курсу.......................................................................................................7

1.2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки......................21

1.3. Основні економічні показники національної економіки ....................................40

1.4. Моделі національних економік....................................................................................59

1.5. Особливості формування та розвитку національної економіки України .......67

Література до розділу І...........................................................................................................87

РОЗДІЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ

ЕКОНОМІКИ....................................................................................................................................90

2.1. Поняття та склад потенціалу національної економіки.........................................90

2.2. Природно-ресурсний потенціал...................................................................................94

2.3. Демографічний та трудовий потенціал................................................................... 112

2.4. Науково-технічний потенціал..................................................................................... 119

2.5. Інформаційний потенціал ...........................................................................................126

2.6. Виробничий потенціал .................................................................................................130

2.7. Зовнішньоекономічний потенціал............................................................................139

2.8. Екологічний потенціал .................................................................................................153

Література до розділу ІІ ..........................................................................................................166

РОЗДІЛ III. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ................................168

3.1. Основи формування і структурування господарського комплексу..................168

3.2. Промисловий комплекс.................................................................................................174

3.3. Агропромисловий комплекс........................................................................................188

3.4. Будівельний комплекс...................................................................................................198

3.5. Транспорт і зв’язок .........................................................................................................202

3.6. Соціальна інфраструктура ........................................................................................... 211

Література до розділу ІІІ ...............................................................................................................220

РОЗДІЛ. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.................222

4.1. Теоретико-методологічні основи формування територіальної організації

національної економіки.......................................................................................................222

4.2. Чинники територіальної організації національної економіки........................230

4.3. Основи формування територіальної організації національної економіки

України.......................................................................................................................................241

Література до розділу ІV ...............................................................................................................252

РОЗДІЛ. V. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ....................................253

5.1. Економічне зростання як категорія національної економіки....................253

5. 2. Типи та способи економічного зростання ..............................................................271

5.3. Фактори економічного зростання.............................................................................277

3

Література до розділу V ...........................................................................................................288

РОЗДІЛ VІ. ТЕОРІЯ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ................................290

6.1. Ринковий механізм регулювання національної економіки ..............................290

6.2. Корпоративне регулювання в господарській системі національної економіки

......................................................................................................................................................307

6.3. Державне регулювання економіки: бюджетне, податкове, фінансовокредитне регулювання.........................................................................................................330

6.4. Мале підприємництво та важелі його державного регулювання в Україні..350

Література до розділу VІ ...............................................................................................................362

РОЗДІЛ VII. ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 365

7.1. Суть державного програмування, види програм. Цільові комплексні

програми розвитку національної економіки ................................................................365

7.2. Програми економічного й соціального розвитку. Міжнародні програми.....374

7.3. Прогноз та прогнозування національної економіки...........................................379

7.4. Принципи та методи прогнозування національної економіки........................386

Література до розділу VIІ.....................................................................................................405

Розділ VIIІ. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.............407

8. 1. Соціалізація економіки в сучасних умовах ....................................................................408

8.2. Концепція сталого розвитку...............................................................................................416

8.3. Національні можливості побудови соціально-орієнтованої економіки в

Україні........................................................................................................................................431

Література до розділу VIII.............................................................................................................457

РОЗДІЛ IX. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ......................460

9.1 Світове господарство: структура, тенденції розвитку. Показники відкритості

економіки .................................................................................................................................460

9.2 Форми і механізми інтеграції національної економіки у світове господарство

......................................................................................................................................................467

9.3 Економічна інтеграція України у світове господарство.......................................482

Література до розділу ІХ ......................................................................................................498

РОЗДІЛ. X. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА................................500

10.1 Сутність економічної безпеки національної економіки...................................500

10. 2 Методологічні аспекти визначення рівня............................................................519

економічної безпеки .............................................................................................................519

10. 3 Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки.....524

Література до розділу Х...........................................................................................................533

ПЕРЕДМОВА

  Сучасне суспільство перебуває у стані якісної радикальної трансформації, що проявляється процесами глобалізації, інтеграції, інформатизації усіх аспектів його життєдіяльності. Зміни, в яких перебуває суспільство торкаються усіх його соціальних інститутів: культурних цінностей, ідеологічних принципів, світогляду, наукової парадигми тощо. Економічні підвалини розвитку суспільства аналогічно до всіх інших соціальних підсистем життєдіяльності людей перебувають у цьому динамічному стані, і, напевно, як ніякі інші несуть на собі відбиток усіх означених трансформацій. Економічне буття суспільства трансформується у принципово нову систему взаємовідносин між людьми, суспільними групами, націями, народами, регіонами, державами. Воно набуває якісно нових рис, що визначаються: появою інноваційних факторів виробництва, зміною форм і методів проявів економічних відносин між суб’єктами ринкових відносин, пріоритетів економічного розвитку, поглибленням взаємозв’язків між економічною та іншими суспільними підсистемами, появою нових форм та способів регулювання економічних процесів і координації господарської діяльності, поглибленням процесів уніфікації, інтеграції і глобалізації світогосподарських зв’язків. Економіки стають залежними від надшвидких об’єктивних якісно нових закономірностей розвитку людської цивілізації. При цьому вони одночасно перебувають у стані відокремленості (специфічності) та залежності (загальності) від інших економічних систем, моделей економічного розвитку. У зв’язку з цим перед кожною національною економікою постає питання про можливості та пріоритети подальшого сталого розвитку в умовах радикальних глобальних трансформацій, що протікають у світі. Ці питання торкають проблем національної ідентифікації економічних відносин, оцінки потенціалу національної господарської системи, її структурно-функціональних особливостей, можливостей забезпечення сталого економічного зростання, 5 забезпечення безпеки національної економіки на міжнаціональному ринку, а також умов, факторів, проблем та можливостей побудувати конкурентоздатну економіку в умовах глобалізації. Саме цим питанням присвячений підручник «Національна економіка», що становить собою авторську спробу проаналізувати зріз означених вище трансформацій через призму особливостей становлення та розвитку національної економіки України з урахуванням загальних цивілізаційних тенденцій розвитку сучасних економічних систем та рис, притаманних власне національній моделі економіки України. Підручник розрахований на студентів вищих закладів освіти будь-якої форми навчання, а також молодих науковців, аспірантів, викладачів та всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку національної економіки. Автори з вдячністю приймуть критичні зауваження та побажання читачів. 

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Національна економіка. Підручник. Затверджено ВР НТУУ "КПІ". Круш П.В. та ін. 536 с. т. 2023 р.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: підручник
  • Наявність: Є в наявності
  • 520 грн.


Національна економіка. Підручник. Затверджено ВР НТУУ "КПІ". Круш П.В. та ін. 536 с. т. 2023 р.