• Облік і аудит у страхових організаціях. Навч. Посібник. Лень В.С., Сидоренко О.О.  460 с. т. 2023 р.

              Посібник розраховано для підготовки студентів, слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, працівників бухгалтерій страхового бізнесу, які вже засвоїли теорію бухгалтерського обліку та фінансовий облік. У посібнику висвітлюються основні особливості організації обліку, звітності, аналізу, аудиту та порядку відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій страховиків. У третьому виданні актуалізовано нормативну базу та приведено до неї і доповнено текст посібника. Особливістю посібника є те, що в ньому, крім теоретичного матеріалу, містяться завдання для самопідготовки, практичні завдання та тести з основних питань здійснення бухгалтерського обліку та аудиту в страхових компаніях. При використанні посібника практикуючими бухгалтерами слід враховувати, що в нормативні акти з питань обліку і оподаткування постійно вносяться зміни, а тому практичне застосування наведених алгоритмів вирішення задач можливе лише за умови врахування таких змін. 

                                             ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА .............................................................................................................. 7

Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.................................... 8

1.1. Регламентація страхової діяльності ................................................................ 8

1.2. Страхові агенти та страхові брокери ............................................................ 18

1.3. Страховий ринок України.............................................................................. 21

1.4. Страхові договори........................................................................................... 25

1.5. Валюта розрахунків у страхових організаціях............................................. 28

1.6. Вимоги до облікової та реєструючої системи фінансових компаній........ 32

1.7. Особливості ведення бухгалтерського обліку та складання звітності у

страховиків ............................................................................................................. 35

1.8. Питання для самоконтролю........................................................................... 40

1.9. Теми рефератів ................................................................................................ 41

1.10. Задачі для розв’язання.................................................................................. 42

1.11. Тести............................................................................................................... 43

Додаток 1.1. Приклад робочого плану рахунків страховика............................. 48

Додаток 1.2. Журнал обліку укладених договорів державного обов’язкового

особистого страхування ........................................................................................ 51

Тема 2. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ У СТРАХОВИКА ПРИДБАННЯ

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ЗАПАСІВ ТА РОБІТ

І ПОСЛУГ .................................................................................................................. 52

2.1. Особливості обліку придбання страховиком основних засобів та

нематеріальних активів ......................................................................................... 52

2.2. Облік придбання страховиком запасів та робіт і послуг ............................ 56

2.3. Питання для самоконтролю........................................................................... 58

2.4. Теми рефератів ................................................................................................ 58

2.5. Задачі для розв’язання.................................................................................... 59

2.6. Тести................................................................................................................. 61

Тема 3. ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІК СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТА

ТЕХНІЧНИХ РЕЗЕРВІВ........................................................................................... 64

3.1. Формування та облік статутного капіталу страховика ............................... 64

3.2. Види страхових резервів, їх призначення та загальні засади обліку ........ 65

3.3. Формування та облік резерву незароблених премій ................................... 68

3.4. Формування та облік резерву заявлених, але не виплачених збитків....... 76

3.5. Формування та облік резерву збитків, які виникли, але не заявлені......... 80

3.6. Формування та облік резерву коливань збитковості .................................. 82

3.7. Формування та облік резерву катастроф...................................................... 85

3.8. Формування та облік централізованих страхових резервних фондів ....... 87

3.9. Документальне забезпечення обліку страхових резервів........................... 89

3.10. Питання для самоконтролю......................................................................... 89

3.11. Теми рефератів .............................................................................................. 90

3.12. Задачі для розв’язання.................................................................................. 91

3.13. Тести............................................................................................................... 93

Додаток 3.1. Методи розрахунку резерву збитків, які виникли, але не заявлені

.................................................................................................................................. 98

Тема 4. ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІК РЕЗЕРВІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА

ОБОВ’ЯЗКОВИХ ВИДІВ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ............................ 102

4.1. Види резервів зі страхування життя, їх призначення та загальні засади

формування........................................................................................................... 102

4.2. Формування та облік резервів довгострокових зобов’язань (математичних

резервів) ................................................................................................................ 104

4.3. Формування та облік резервів належних виплат страхових сум............. 107

4.4. Формування та облік резервів з обов’язкових видів особистого

страхування........................................................................................................... 110

4.5. Питання для самоконтролю......................................................................... 112

4.6. Теми рефератів .............................................................................................. 113

4.7. Задачі для розв’язання.................................................................................. 113

4.8. Тести............................................................................................................... 116

Тема 5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ ТА

ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕСТРАХУВАННЯ .................................................................. 120

5.1. Облік надходження страхових платежів .................................................... 120

5.2. Облік операцій із перестрахування............................................................. 124

5.3. Питання для самоконтролю......................................................................... 129

5.4. Теми рефератів .............................................................................................. 129

5.5. Задачі для розв’язання.................................................................................. 129

5.6. Тести............................................................................................................... 131

Тема 6. ОБЛІК РОЗМІЩЕННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ................................. 134

6.1. Регламентація розміщення технічних резервів.......................................... 134

6.2. Регламентація розміщення резервів із страхування життя ...................... 142

6.3. Облік депозитів, ощадних сертифікатів та банківських металів ............. 148

6.4. Облік фінансових інвестицій....................................................................... 151

6.5. Облік розміщення страхових резервів в облігації..................................... 157

6.6. Облік інвестицій в іпотечні сертифікати.................................................... 160

6.7. Облік облігацій власної емісії ..................................................................... 163

6.8. Облік інвестиційної нерухомості та орендних (лізингових) операцій.... 165

6.9. Облік розміщення резервів у права вимоги до перестраховиків ............. 173

6.10. Облік надання кредитів за рахунок резервів із страхування життя ...... 175

6.11. Питання для самоконтролю....................................................................... 176

6.12. Теми рефератів ............................................................................................ 176

6.13. Задачі для розв’язання................................................................................ 176

6.14. Тести............................................................................................................. 179

Тема 7. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА РОЗРАХУНКІВ.............................. 184

7.1. Фінансові засади страхової діяльності ....................................................... 184

7.2. Грошові надходження страховика та валюта страхування ...................... 184

7.3. Особливості побудови обліку грошових коштів у касі ............................ 190

7.4. Особливості побудови обліку грошових коштів на рахунках у банку

(поточному, валютному, інших рахунках)........................................................ 192

7.5. Облік розрахунків з постачальниками, різними дебіторами і кредиторами

................................................................................................................................ 194

7.6. Облік розрахунків з підзвітними особами.................................................. 195

7.7. Питання для самоконтролю......................................................................... 198

7.8. Теми рефератів .............................................................................................. 199

7.9. Задачі для розв’язання.................................................................................. 199

7.10. Тести............................................................................................................. 202

Тема 8. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

СТРАХОВИКА........................................................................................................ 206

8.1. Види доходів страховика та їх відображення в обліку ............................. 206

8.2. Особливості обліку витрат страховика та їх відображення в обліку ...... 210

8.3. Облік витрат за елементами та статтями калькуляції............................... 220

8.4. Особливості побудови обліку фінансових результатів у страхових

організаціях........................................................................................................... 222

8.5. Облік використання прибутку..................................................................... 225

8.6. Питання для самоконтролю......................................................................... 230

8.7. Теми рефератів .............................................................................................. 230

8.8. Задачі для розв’язання.................................................................................. 231

8.9. Тести............................................................................................................... 233

Додаток 8.1. Журнал реєстрації заяв про настання страхового випадку....... 238

Тема 9. ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ............................ 239

9.1. Загальні засади оподаткування страхових організацій............................. 239

9.2. Оподаткування страховиків податком на прибуток.................................. 239

9.3. Особливості оподаткування страховиків податком на додану вартість . 245

9.4. Оподаткування та облік доходів з джерелом їх походження з України . 247

9.5. Нарахування та виплата дивідендів страховиком..................................... 253

9.6. Питання для самоконтролю......................................................................... 255

9.7. Теми рефератів .............................................................................................. 255

9.8. Задачі для розв’язання.................................................................................. 256

9.9. Тести............................................................................................................... 258

Додаток 9.1. Форма Додатка АВ до декларації з податку на прибуток ........ 263

Тема 10. ФІНАНСОВА ТА СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ СТРАХОВИКІВ....... 265

10.1. Фінансова звітність страховиків ............................................................... 265

10.1.1. Звіт про фінансовий стан.................................................................... 266

10.1.2. Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід................... 275

10.1.3. Звіт про зміни у власному капіталі.................................................... 279

10.1.4. Звіт про рух грошових коштів ........................................................... 281

10.1.5. Примітки............................................................................................... 283

10.2. Спеціалізована фінансова звітність страховика ...................................... 285

10.3. Спеціальна звітність страхових брокерів ................................................. 290

10.4. Питання для самоконтролю....................................................................... 292

10.5. Теми рефератів ............................................................................................ 292

10.6. Задачі для розв’язання................................................................................ 292

10.7. Тести............................................................................................................. 295

Додаток 10.1 Форма звітності про посередницьку діяльність страхових та/або

перестрахових брокерів .......................................................................................... 298

Тема 11. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ...................... 320

11.1. Аналіз страхових операцій — основа їх менеджменту .......................... 320

11.2. Основні показники страхової статистики ................................................ 323

11.3. Тести раннього попередження................................................................... 324

11.4. Аналіз балансу, фактичного запасу платоспроможності та фінансової

стабільності........................................................................................................... 331

11.5. Порівняльний аналіз діяльності страховика ............................................ 336

11.6. Питання для самоконтролю....................................................................... 336

11.7. Теми рефератів ............................................................................................ 337

11.8. Задачі для розв’язання................................................................................ 337

11.9. Тести............................................................................................................. 343

Тема 12. ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ СТРАХОВИХ

ОРГАНІЗАЦІЙ......................................................................................................... 347

12.1. Зовнішній контроль за діяльністю страхових організацій ..................... 347

12.2. Особливості здійснення внутрішнього контролю і аудиту .................... 355

12.3. Особливості зовнішнього аудиту.............................................................. 361

12.4. Формат аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної

фінансової звітності та річних звітних даних страховика ............................... 364

12.5. Питання для самоконтролю....................................................................... 367

12.6. Теми рефератів ............................................................................................ 367

12.7. Задачі для розв’язання................................................................................ 368

12.8. Тести............................................................................................................. 369

Додаток 12.1. Приклад оформлення положення про службу внутрішнього

аудиту страховика................................................................................................ 373

Тема 13. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ.................................................................... 376

13.1. Сутність актуарних розрахунків ............................................................... 376

13.2. Завдання актуарних розрахунків............................................................... 377

13.3. Класифікація актуарних розрахунків........................................................ 379

13.4. Загальний порядок актуарних розрахунків .............................................. 379

13.5. Приклад розрахунку математичних резервів та страхового тарифу..... 381

13.6. Державне регулювання страхових тарифів (платежів)........................... 383

13.7. Питання для самоконтролю....................................................................... 384

13.8. Теми рефератів ............................................................................................ 384

13.9. Задачі для розв’язання................................................................................ 384

13.10. Тести........................................................................................................... 385

ГЛОСАРІЙ СТРАХОВИХ ТЕРМІНІВ.................................................................. 388

Додаток А. Форма Податкової Декларації з податку на прибуток підприємств

................................................................................................................................ 401

Додаток Б. Порядок складання звітних даних страховиків............................. 406

Додаток В. Типова програма перевірок страховиків та страхових

посередників......................................................................................................... 453

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ........... 457

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Облік і аудит у страхових організаціях. Навч. Посібник. Лень В.С., Сидоренко О.О. 460 с. т. 2023 р.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 460 грн.


Облік і аудит у страхових організаціях. Навч. Посібник. Лень В.С., Сидоренко О.О. 460 с. т. 2023 р.