• Організація виробництва. Навч. посібник. Рек. МОНУ	Круш П.В. та ін. 552 с. т. 2023 р.

        У підручнику висвітлені питання організації виробничого процесу в часі та просторі; потокового та автоматизованого виробництва; комплексної підготовки виробництва до випуску нової продукції; ор- ганізації та нормування праці; організаційного забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції; організації допоміжних та об слуговуючих господарств, а також поняття виробничих систем та їх проектування. Також автори запропонували ряд нових розробок.Підручник може бути корисним як для студентів, аспіратів, викла­ дачів економічних дисциплін, так і для керівників та економістів під­ приємств галузей виробництва, де виробництво продукції ведеться на основі комплексу технологічних операцій, взаємопов’язаних міжсобою, а також широкого кола читачів, які цікавляться цією темати­кою.

ЗМІСТ
Від авторів ................................................................................................ 9
Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ...................................... 11
1.1. Предмет, методи і зміст курсу "Організація виробництва" ... 11
1.2. Сутність та поняття організації виробництва ....................... 16
1.3. Функції, завдання та напрями організації виробництва ...... 22
1.4. Основи теорії організації виробництва ................................. 29
1.5. Поняття, характеристики та основні типи систем................ 35
1.6. Системний підхід до організації виробництва...................... 42
Контрольні питання з теми.......................................................... 46
Тести................................................................................................ 47
Розділ 2. ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТИПИ
ВИРОБНИЦТВА.................................................................. 52
2.1. Визначення виробничого процесу та його основних
елементів .................................................................................. 52
2.2. Класифікація виробничих процесів залежно від призначення
та ролі у процесі виробництва ............................................... 53
2.3. Класифікація виробничих процесів за технологічною
ознакою..................................................................................... 54
2.4. Основні принципи організації виробничого процесу
на підприємстві........................................................................ 55
2.5. Організаційні типи виробництв та їхня техніко-економічна
характеристика......................................................................... 59
2.6. Одиничний та партіонний методи організації виробництва.. 62
Контрольні питання з теми.......................................................... 63
Тести................................................................................................ 64
Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В ЧАСІ...69
3.1. Сутність організації виробничого процесу в часі.
Структура виробничого циклу ............................................... 69
3.2. Розрахунок тривалості технологічного циклу з урахуванням
різних видів руху предметів праці......................................... 72
3.3. Аналіз тривалості технологічного циклу простого процесу
виробництва ............................................................................. 82
3.4. Особливості мінімально-уривчастої системи організації
виробничого процесу в часі.................................................... 87
4
3.5. Вплив дублюючих робочих місць на тривалість
технологічного циклу.............................................................. 90
3.6. Структура складного виробничого процесу й розрахунок
тривалості його циклу............................................................. 96
3.7. Технологічний цикл у багатономенклатурному
виробництві.............................................................................. 97
Приклади розв’язування задач..................................................... 102
Задачі для самостійного розв’язування...................................... 105
Контрольні питання з теми........................................................ 110
Тести.............................................................................................. 111
Розділ 4. ПОБУДОВА ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ
У ПРОСТОРІ...................................................................... 118
4.1. Характеристика виробничої структури підприємства ....... 118
4.2. Склад і класифікація основних виробничих ланок ............ 121
4.3. Особливості спеціалізації виробничих ланок
підприємства .......................................................................... 124
Контрольні питання з теми........................................................ 128
Тести.............................................................................................. 130
Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОКОВОГО
ТА АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА ........... 132
5.1. Характеристика потокового виробництва,
його основні ознаки............................................................... 132
5.2. Класифікація потокових ліній .............................................. 134
5.3. Розрахунок параметрів безперервно-потокових ліній........ 136
5.4. Основні види конвеєрів у безперервно-потоковому
виробництві та розрахунок їхніх параметрів...................... 138
5.5. Розрахунок заділів (запасів) у безперервно-потоковому
виробництві............................................................................ 145
5.6. Особливості організації перервно-потокових
(прямоточних) ліній .............................................................. 148
5.7. Основи проектування перемінно-потокових ліній ............ 151
5.8. Складання план-графіка (стандарт-плану) роботи
перемінно-потокової лінії..................................................... 154
5.9. Організація автоматичних потокових ліній......................... 155
5.9.1. Типи автоматичних потокових ліній.......................... 156
5.9.2. Розрахунок автоматичних потокових ліній............... 160
5.9.3.Організація роторно-конвеєрних потокових ліній .... 161
5
5.9.4. Організаційні основи гнучкого автоматизованого
виробництва (ГАВ)................................................................ 162
Приклади розв’язування задач..................................................... 164
Задачі для самостійного розв’язування...................................... 170
Контрольні питання з теми........................................................ 173
Тести.............................................................................................. 175
Розділ 6. КОМПЛЕКСНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА
ДО ВИПУСКУ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ............................. 185
6.1. Зміст і завдання підготовки виробництва............................ 185
6.2. Науково-дослідна підготовка виробництва ......................... 188
6.3. Конструкторська підготовка виробництва .......................... 192
6.4. Технологічна підготовка виробництва................................. 202
6.5. Організаційна підготовка виробництва та перехід на випуск
нової продукції....................................................................... 209
Приклади розв’язування задач..................................................... 214
Задачі для самостійного розв’язування...................................... 216
Контрольні питання з теми........................................................ 218
Тести.............................................................................................. 219
Розділ 7. СІТЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
РОЗРОБКАМИ................................................................... 225
7.1. Основні поняття і визначення сітьового планування
та управління ......................................................................... 225
7.2. Правила побудови сітьового графіка ................................... 229
7.3. Впорядкована нумерація подій сітьового графіка .............. 232
7.4. Оцінка часу виконання робіт сітьового графіка ................. 233
7.5. Розрахунок параметрів сітьового графіка ........................... 234
7.6. Оптимізація сітьових графіків за часом .............................. 239
7.7. Оптимізація сітьових графіків за трудовими ресурсами
з вільним обміном ресурсами............................................... 241
7.8. Використання сітьового графіка на стадії оперативного
управління .............................................................................. 247
Приклади розв’язування задач..................................................... 253
Задачі для самостійного розв’язування...................................... 256
Контрольні питання з теми........................................................ 258
Тести.............................................................................................. 259
6
Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ
І РОБОЧИХ МІСЦЬ.......................................................... 264
8.1. Сутність і завдання організації праці................................... 264
8.2. Поділ і кооперація праці на підприємстві ........................... 266
8.3. Організація й обслуговування робочих місць..................... 274
8.4. Умови праці............................................................................ 281
8.5. Робочий час. Режим праці та відпочинку.
Працездатність....................................................................... 282
Контрольні питання з теми........................................................ 286
Тести.............................................................................................. 286
Розділ 9. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ.................................................... 289
9.1. Сутність нормування праці та його значення ..................... 289
9.2. Класифікація затрат робочого часу...................................... 292
9.3. Об’єкти нормування праці та методи дослідження
трудових процесів.................................................................. 295
9.4. Норми затрат праці ................................................................ 299
9.5. Методи встановлення норм................................................... 306
Контрольні питання з теми........................................................ 308
Тести.............................................................................................. 308
Розділ 10. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ ...................................................................... 312
10.1. Якість продукції та методи її визначення.......................... 312
10.2. Конкурентоспроможність продукції та методи
її визначення......................................................................... 326
10.3. Стандартизація..................................................................... 337
10.4. Сертифікація ........................................................................ 343
10.5. Методика визначення технічного рівня і якості продукції
під час створення нових виробів........................................ 351
10.5.1. Визначення коефіцієнтів зміни показників........... 352
10.5.2. Методика визначення коефіцієнта важливості
(пріоритету) показників ...................................................... 353
10.6. Організація технічного контролю якості продукції
на підприємстві. Функції відділу технічного контролю
(ВТК)..................................................................................... 369
10.6.1. Структура ВТК......................................................... 371
7
10.6.2. Види технічного контролю якості продукції
на підприємстві.................................................................... 373
10.6.3. Методи технічного контролю якості продукції.
Основи статистичного методу управління якістю
продукції............................................................................... 377
10.6.4. Облік та аналіз браку продукції на підприємстві... 382
Приклади розв’язання задач ........................................................ 384
Задачі для самостійного розв’язання ......................................... 385
Контрольні питання з теми........................................................ 388
Тести.............................................................................................. 389
Розділ 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ
ПІДПРИЄМСТВА ............................................................ 397
11.1. Основи організації та загальна характеристика
допоміжного виробництва .................................................. 397
11.2. Організація ремонтного господарства промислового
підприємства ........................................................................ 399
11.2.1. Методи і види ремонтного обслуговування
основних фондів на підприємстві...................................... 400
11.2.2. Ремонтний цикл та його структура ........................ 405
11.2.3. Визначення обсягів ремонтних робіт..................... 411
11.2.4. Форми організації ремонтно-профілактичних
робіт ...................................................................................... 416
11.3. Організація інструментального господарства
підприємства ........................................................................ 417
11.3.1. Організаційно-виробнича структура
інструментального господарства........................................ 418
11.3.2. Нормування потреби та запасів інструментів....... 424
11.3.3. Класифікація і індексація інструменту.................. 426
11.3.4. Планування забезпечення виробництва
технологічною оснасткою................................................... 429
11.4. Організація енергетичного господарства підприємства .. 431
11.4.1. Структура енергетичної галузі україни ................. 433
11.4.2. Основи функціонування оптового ринку
електроенергії України........................................................ 434
11.4.3. Організаційна та виробнича структура ВГЕ......... 438
11.4.4. Прогнозування і планування енергопостачання... 441
11.4.5. Шляхи економії енергетичних ресурсів
на підприємстві.................................................................... 443
8
Контрольні питання з теми........................................................ 444
Тести.............................................................................................. 445
Розділ 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ ГОСПОДАРСТВ
ПІДПРИЄМСТВА ............................................................ 448
12.1. Організація складського господарства промислового
підприємства ........................................................................ 448
12.1.1. Поняття складу та його функцій ............................ 448
12.1.2. Класифікація товарних складів .............................. 449
12.1.3. Типи конструкцій складу ........................................ 450
12.1.4. Способи укладання товарів на складі.................... 451
12.1.5. Складське обладнання............................................. 453
12.1.6. Площа складу........................................................... 457
12.1.7. Технологічні зони складу........................................ 461
12.1.8. Зміст технологічного процесу на складі................ 463
12.1.9. Оцінювання ефективності організації
складського господарства ................................................... 465
Контрольні питання з теми........................................................ 468
Тести.............................................................................................. 468
12.2. Організація транспортного господарства.......................... 469
12.2.1. Завдання та принципи організації
транспортного господарства............................................... 470
12.2.2. Класифікація транспортних засобів....................... 471
12.2.3. Планування роботи транспортного
господарства......................................................................... 473
12.2.4. Організаційна структура транспортного
господарства......................................................................... 481
Контрольні питання з теми........................................................ 483
Тести.............................................................................................. 484
Розділ 13. ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ .............................................. 486
13.1. Виробнича система та її сутність....................................... 486
13.2. Склад і структура виробничої системи ............................. 492
13.3. Форма та процес організації виробничої системи............ 502
13.4. Закони організації виробничих систем.............................. 509
13.5. Принципи організації виробництва ................................... 524
Контрольні питання з теми........................................................ 537
Тести.............................................................................................. 539
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................. 546

ВІД АВТОРІВ
Необхідність більш якісної і різнобічної економічної підготовки фахівців як економічного, так і інженерного профілю в умовах розвитку сучасних ринкових відносин зумовила написання підручника «Організація виробництва». Підручник підготовлений згідно з типовою програмою дисципліни «Організація виробництва» і висвітлює найважливіші організаційні питання у низовій ланці економіки – безпосередньо на промисловому підприємстві. У підручнику відображено питання організації виробничого процесу в часі та просторі; потокового та автоматизованого виробництва; комплексної підготовки виробництва до випуску нової продукції; організації трудових процесів і робочих місць, нормування праці на підприємстві; організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції; організації допоміжних та обслуговуючих виробництв, а також поняття виробничого процесу та організаційних типів виробництва, самого виробництва, виробничих систем та їхнього проектування. Автори намагалися висвітлити основні питання, які найчастіше доводиться вирішувати на промислових підприємствах галузей виробництва, де виробництво продукції ведеться на основі комплексу технологічних операцій, взаємопов’язаних між собою, таких як, наприклад, машинобудування, легка, харчова, м’ясо-молочна, швейна, деревообробна промисловості тощо. Низка питань є самостійними розробками авторів з тем, яких немає у посібниках та підручниках з «Організації виробництва». Наприклад, питання впливу дублюючих робочих місць на тривалість технологічного циклу при різних видах руху предметів праці, де надано розрахунок тривалості технологічного циклу як за допомогою формул, так і графічного відображення. Вважаємо також, що буде корисним знайомство з особливостями мінімально-уривчастої системи організації виробничого процесу в часі, побудовою номограм та циклограм тривалості технологічного циклу, розрахунком деяких параметрів потокових ліній тощо. Значну увагу в підручнику приділено практичним прикладам і завданням, а також самостійній роботі, метою яких є закріплення матеріалу та формування комплексного бачення економічних дисциплін. 10 Організація виробництва Не претендуючи на всебічність висвітлення питань з організації виробництва, автори сподіваються, що підручник буде корисним і доступним для студентів, особливо економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів економічних дисциплін вищих навчальних закладів, а також керівників та економістів підприємств та їхніх підрозділів і широкого кола читачів, які цікавляться цією тематикою. Підручник "Організація виробництва" підготував колектив науковців і викладачів кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" із залученням викладачів кафедри міжнародної економіки того ж вищого навчального закладу. Активну участь в організації написання підручника та його редагуванні взяли П.В. Круш, В.І. Подвігіна, В.О. Гулевич. Співавторами навчального посібника є В.О. Гулевич (2, 3, 4, 7), В.В. Красношапка (12.2), П.В. Круш (1), Л.А. Кузьменко (6.3–6.5), К.В. Кузьменко (6.1–6.2), В.І. Подвігіна (2, 3, 4, 5, 7, 10.5–10.6, 12.1), Б.М. Сердюк (11), С.О. Тульчинська (8, 9), О.C. Хринюк (13), Т.Є. Шевченко (10.1–10.4). Автори висловлюють подяку за технічне оформлення та підготовку підручника до видання О.А. Пелехай.

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Організація виробництва. Навч. посібник. Рек. МОНУ Круш П.В. та ін. 552 с. т. 2023 р.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 530 грн.


Організація виробництва. Навч. посібник. Рек. МОНУ Круш П.В. та ін. 552 с. т. 2023 р.