• Політекономія. Навч. посібник. 3-тє вид. Реком. МОН України. Орехівський Г.А. 440 с. т. 2023 р.

     Навчальний посібник містить короткий лекційний курс сучасної політекономії, включає основи господарського розвитку, функціонування ринку і діяльності на ньому, суспільного відтворення та глобалізації. Предметно розглядаються аграрні відносини. Матеріали узагальнені в 20 темах, об’єднаних у чотири взаємопов’язані розділи (модулі). Даються рекомендації і завдання для самостійного вивчення дисципліни згідно кредитно-модульної системи підготовки фахівців (ECTS). Для студентів вищих навчальних закладів.


ЗМІСТ

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Модуль перший. ОснОВи рОзВитКУ ВирОБництВА . . . . . . . 10

Тема 1. Політична економія як наука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1. Виникнення і розвиток політичної економії ............. 11

2. Предмет політичної економії та її функції ...............  21

3. Економічні поняття, категорії і закони .................. 25

4. Методи дослідження економічних явищ і процесів ...... 31

Питання і завдання для самопідготовки .................. 34

Тема 2. Людина і суспільне виробництво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

1. Виробництво — основа життєдіяльності людини ........ 35

2. Людина соціально-економічна та її праця ............... 39

3. Суспільний поділ праці, його форми і прояви ........... 43

4. Ефективність суспільного виробництва  ................  47

Питання і завдання для самопідготовки .................. 55

Тема 3. Економічне зростання суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

1. Економічний зміст і типи зростання....................  56

2. Фактори економічного зростання ......................  59

3. Періодизація економічного зростання ..................  64

4. Рушійні сили соціально-економічного розвитку ......... 71

Питання і завдання для самопідготовки .................. 77

Тема 4. система відносин і форми власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

1. Природа власності, її суб’єкти та об’єкти................ 79

2. Різноманітність економічної власності..................  84

3. Реалізація власності та її еволюція...................... 90

4. Сучасна трансформація відносин власності ............. 94

Питання і завдання для самопідготовки .................. 95

Модуль другий. ринКОВІ зАсАДи ГОсПОДАрстВА . . . . . . . . . 96

Тема 5. товарне виробництво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

1. Генезис форм суспільного виробництва.................  97

2. Товарна організація виробництва ...................... 99

3. Товар як економічна категорія ........................ 105                                                                                        

              

4. Закон вартості та його функції ........................ 109

Питання і завдання для самопідготовки ................. 113

Тема 6. Гроші та закони їх обігу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

1. Природа і функції грошей ............................ 114

2. Закони грошового обігу .............................. 122

3. Інфляція як негативне економічне явище .............. 127

Питання і завдання для самопідготовки ................. 134

Тема 7. ринок і механізм його дії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

1. Сутність та характерні риси ринку .................... 135

2. Еволюція ринкових відносин  ......................... 141

3. Об’єктивний механізм саморегулювання економіки .... 145

4. Моделі ринкового розвитку господарства .............. 151

Питання і завдання для самопідготовки ................. 157

Тема 8. ціна в ринковій економіці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

1. Ціна як форма економічного зв’язку ................... 158

2. Система і види цін ................................... 161

3. Динаміка процесу ціноутворення ..................... 166

Питання і завдання для самопідготовки ................. 171

Тема 9. Конкуренція і монополія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

1. Значення економічної конкуренції  .................... 173

2. Види і методи конкурентної боротьби ................. 176

3. Монополізм як антипод конкуренції...................  182

4. Оптимізація конкурентно-монопольних відносин ...... 186

Питання і завдання для самопідготовки ................. 189

Тема 10. сфера інфраструктури ринку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

1. Сукупність елементів ринкової інфраструктури ........ 191

2. Мережа банківського обслуговування .................  193

3. Посередництво біржової торгівлі......................  198

Питання і завдання для самопідготовки ................. 203

Модуль третій. тЕОрІЯ ринКОВОЇ ДІЯЛЬнОстІ  . . . . . . . . . . . . 204

Тема 11. загальні аспекти підприємництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

1. Характерна сутність та функції підприємництва ....... 205

2. Форми і види підприємницької діяльності ............. 212

3. Складові успішної ділової активності на ринку ......... 217

Питання і завдання для самопідготовки ................. 223                                                                                               

                 Тема 12. суб’єкти господарювання і капітал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

1. Сутність та організаційні форми господарюючих суб’єктів ............................. 225

2. Фонди (капітал) як матеріальна основа індивідуального відтворення ......................................... 233

3. Рух капіталу, його кругооборот і оборот

на підприємстві ...................................... 240

4. Результати господарської діяльності підприємства...... 246

Питання і завдання для самопідготовки.................. 254

Тема 13. Відносини в аграрному секторі народного господарства . .255

1. Особливості сільськогосподарського виробництва ..... 256

2. Рентні відносини, оренда і капіталізація землі .......... 262

3. Агропромислова інтеграція і розвиток сільського господарства ........................................ 269

Питання і завдання для самопідготовки.................. 278

Тема 14. система доходів населення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

1. Матеріальні витоки формування життєвих благ ........ 280

2. Заробітна плата як економічна категорія ............... 284

3. Використання суспільних фондів споживання ......... 291

4. Сукупні доходи і задоволення потреб сім’ї ............. 296

Питання і завдання для самопідготовки.................. 301

Тема 15. Відносини управління господарством . . . . . . . . . . . . . . . . 302

1. Необхідність управлінської праці, її поділ і функції ..... 303

2. Менеджмент як ринкова форма керівництва підприємством ...................................... 310

3. Наукове забезпечення ефективності управління ........ 321

Питання і завдання для самопідготовки.................. 328

Модуль четвертий. нАцІОнАЛЬнЕ ВІДтВОрЕннЯ І ГЛОБАЛІстиКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Тема 16. Процес суспільного відтворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

1. Структурні елементи відтворення господарства . . . . . . . . 330

2. Нагромадження як матеріальна основа розширеного відтворення ......................................... 339

3. Нерівномірність розвитку капіталістичного виробництва ........................................ 343                                                                                              

                

4. Економічні кризи: витоки і сучасність ................. 348

Питання і завдання для самопідготовки.................. 355

Тема 17. Відтворення сукупного працівника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

1. Особливості відтворення головної продуктивної сили . . 357

2. Економічна зайнятість працездатного населення ....... 361

3. Безробіття у капіталістичному суспільстві ............. 366

Питання і завдання для самопідготовки.................. 373

Тема 18. Фінансово-кредитні аспекти відтворення . . . . . . . . . . . . . 374

1. Економічна категорія фінансів та їх функції ............ 375

2. Кредитне обслуговування процесу відтворення ........ 382

3. Грошові потоки і монетизація економіки ............... 386

Питання і завдання для самопідготовки.................. 390

Тема 19. регулювання національного господарства . . . . . . . . . . . . 391

1. Єдність об’єктивного та суб’єктивного в регулюванні економіки. Держава і ринок ........................... 392

2. Основні соціально-економічні функції держави ........ 394

3. Форми, види і методи державного втручання у господарське життя................................. 397

Питання і завдання для самопідготовки.................. 403

Тема 20. Глобалізація суспільного відтворення . . . . . . . . . . . . . . . . 404

1. Утворення цілісності світового господарства...........  405

2. Міжнародні економічні відносини та співробітництво .. 409

3. Невідкладні глобальні проблеми людства .............. 418

Питання і завдання для самопідготовки.................. 424

Контрольні питання з політичної економії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

Література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 428

Алфавітний покажчик економічних термінів, понять, категорій і законів . . . . . . . . . . . . . 434


Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Політекономія. Навч. посібник. 3-тє вид. Реком. МОН України. Орехівський Г.А. 440 с. т. 2023 р.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 430 грн.


Політекономія. Навч. посібник. 3-тє вид. Реком. МОН України. Орехівський Г.А. 440 с. т. 2023 р.