• ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ. Підручник  для студентів педагогічних закладів вищої освіти. За редакцією доктора соціологічних наук професора А. С. Лобанової. 392 с. т. 2023 р.

Основи економічних знань : підручник для студентів педагогічних закладів вищої освіти / за ред. професора, доктора соціологічних наук А. С. Лобанової. Київ : Вид-во «Каравела», 2020. 392 с.

Підручник «Основи економічних знань» укладено для студентів педагогічних закладів вищої освіти. В ньому представлено базові теоретичні положення економічної науки, зокрема мікроекономіки та макроекономіки, розкрито загальнонаукові підходи до розуміння економічних явищ і процесів у сучасному світі, представлено засади функціонування економічної системи сучасного суспільства та показники її ефективної діяльності. Презентовано стан, проблеми і тенденції національної економіки України, зокрема сфери освіти та її суб’єктів, розкрито особливості світового господарства, світової валютної системи, світових ринків, цифрової економіки.

Підручник може бути корисним для студентів, аспірантів, які вивчають економічні науки, а також для викладачів вищих закладів освіти, молодих підприємців, які самостійно опановують основи ініціативної підприємницької діяльності.

ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………. 11

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ

Розділ 1. Економіка як наука і сфера діяльності (Лобанова А. С.) ………………………………………………………………………………. 15

1.1. Економіка як наука та її предметне поле. Структура економічної науки……………………………………………………………………………. 15

1.2. Економічна сфера та економічна система як об’єкти економічної науки……………………………………………………………………………. 20

1.3.Економічні поняття і категорії. Функції та методи економічної науки……………………………………………………………………………. 23

1.4. Економічні ресурси. Економічні закони та закономірності……………………………………………………………………………….…. 28

Висновки…………………………………………………………………………………………… 31

Запитання для самоконтролю…………………………………………………………. 32

Завдання для самостійної роботи…………………………………………………. 32

Рекомендована література до теми………………………………………………. 32

Розділ 2. Етапи становлення та розвитку економічної науки. Новітні економічні теорії (Лобанова А. С.)…………… 33

2.1. Основні етапи становлення економічної науки…………… 33

2.2. Українські економісти другої половини XIX- XX ст. та їх внесок у становлення економічної науки………………………. 39

2.3. Теорії інноваційного розвитку економіки…………………. 44

Висновки………………………………………………………….. 52

Запитання для самоконтролю…………………………………… 52

Завдання для самостійної роботи……………………………….. 53

Рекомендована література до теми……………………………... 53

Розділ 3. Економічні потреби та економічні інтереси. Економічні блага (Грабовець І. В.)……………………………….. 55

3.1. Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. Економічні потреби суспільства, їх суть……… 55

3.2. Економічні інтереси, їх сутність та суб’єкти……………... 63

3.3. Економічні блага, їх корисність та роль у задоволенні людських потреб….…………………………………………………………………………. 67

3.4. Вибір альтернатив ефективного використання обмежених ресурсів та виробничих можливостей……..…………………… 69

Висновки…………………………………………………………………………………………… 73

Запитання для самоконтролю………………………………………………………… 74

Завдання для самостійної роботи…………………………………………………… 75

Рекомендована література до теми………………………………………………… 76

Розділ 4. Економічна система та її типи і моделі.

Власність та її форми (Лобанова А. С.) ………………….……. 76

4.1. Економічна система та її структура ……….…………………. 77

4.2.Типи економічних систем та їх характеристика ……………. 80

4.3. Національні моделі економічних систем…...…...………… 85

4.4. Власність: визначення та її різновиди………..…….……… 86

Висновки ……………………………………………………………….. 94

Запитання для самоконтролю………………………………………………………… 95

Завдання для самостійної роботи…………………………………………………… 95

Рекомендована література до теми ……………………………….. 96

Розділ 5. Суспільний розподіл праці і суспільне виробництво (Славіна О. С.) ………………………………………. 97

5.1.Суспільний поділ праці та його значення в економіці …… 97

5.2.Суспільне виробництво як сукупна організована діяльність людей ………………………………………………………. 100

5.3.Форми організації суспільного виробництва ……………..… 101

5.4.Економічне благо як результат товарного

 виробництва. Товар і послуга: їх властивості….………………… 102

Висновки ………………………………………………………………… 107

Запитання для самоконтролю…………………………………… 107

Завдання для самостійної роботи……………………………….. 107

Рекомендована література до теми……………………………... 107

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ЕКОНОМІЧНА СФЕРА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Розділ 6. Ринковий та бюджетний сектори як форми організації соціально-економічної діяльності суспільства (Баюра В. І.)…………………………………………………………….. 109

6.1. Форми організації соціально-економічної діяльності суспільства………………………………………………………... 109

6.2. Ринок як форма організації соціально-економічної діяльності суспільства…………………………………………… 111

6.3. Бюджетний сектор економічної і соціальної організації суспільства……………………………………………………….. 121

Висновки…………………………………….…………………… 133

Запитання для самоконтролю…………..………………………. 134

Завдання для самостійної роботи………………………………. 135

Рекомендована література до теми…………………………….. 135

Розділ 7. Гроші та структура фінансово-кредитної системи сучасного суспільства (Баюра В. І.)……………………………. 136

7.1. Гроші як специфічний товар: їх походження, властивості, функції та види ………………………………………………….. 136

7.2. Кредит і його форми………………………………………. 145

7.3. Фінансово-кредитна система сучасного суспільства……... 152

7.4. Інфляція: причини, типи та шляхи подолання……………. 161

Висновки…………………………………………………………. 164

Запитання для самоконтролю…………………………………… 165

Завдання для самостійної роботи……………………………….. 165

Рекомендована література до теми……………………………... 165

Розділ 8. Виробничий процес: структура та основні фактори (Славіна О. С.)…………………………………………….. 166

8.1. Виробничий процес: етапи, фази, структура, класифікація 166

8.2. Основні фактори/ресурси та елементи виробництва……... 171

8.3. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Кругообіг капіталу………………………………………………..

173

8.4. Виробничі фонди та виробниче відтворення……………… 176

8.5. Товар та послуга як економічне благо: класифікація і ознаки……………………………………………………………...

177

8.6. Специфіка виробництва в інформаційному суспільстві….. 178

Висновки…………………………………………………………. 181

Запитання для самоконтролю…………………………………… 181

Завдання для самостійної роботи……………………………….. 182

Рекомендована література до теми……………………………... 182

Розділ 9. Підприємство та економічні показники його виробничої діяльності (Комарова О. О., Славіна О. С., Братченко Л. Є.)……………………………………………………… 183

9.1. Підприємство: поняття, види і організаційні форми…….. 183

9.2. Показники економічної ефективності виробництва та їх визначення………………………………………………………... 187

9.3. Прибуток підприємства та джерела його формування…… 188

Висновки………………………………………………………….. 195

Запитання для самоконтролю…………………………………… 196

Завдання для самостійної роботи……………………………….. 196

Рекомендована література до теми……………………………... 197

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ

Розділ 10. Підприємництво як ефективна форма економічної діяльності. Менеджмент і бізнес-план (Комарова О. О.)……………………………………………………… 198

10.1. Підприємництво: зміст, види, функції, принципи та форми реалізації потенційних можливостей…………………... 198

10.3. Зміст і функції менеджменту підприємства……………… 205

10.4. Бізнес-план фірми: методологія його розробки…………. 208

Висновки…………………………………………………………. 212

Запитання для самоконтролю…………………………………… 213

Завдання для самостійної роботи………………………………. 213

Рекомендована література до теми…………………………….. 213

Розділ 11 Суспільне відтворення і економічне зростання. Економічна та соціальна ефективність суспільного виробництва (Братченко Л. Є.)…………………………………… 215

11.1. Суспільне відтворення: зміст і види ……………………... 215

11.2. Економічне зростання та його типи………………………. 217

11.3. Економічна ефективність суспільного виробництва та її показники…………………………………………………………. 219

11.4. Соціальна ефективність суспільного виробництва та її показники…………………………………………………………. 226

Висновки………………………………………………………….. 231

Запитання для самоконтролю…………………………………… 232

Завдання для самостійної роботи……………………………….. 232

Рекомендована література до теми……………………………... 233

Розділ 12. Циклічність суспільного виробництва. Зайнятість і безробіття (Братченко Л. Є.)…………………….. 234

12.1. Циклічність розвитку економіки: сутність та фази економічного (ділового) циклу………………………………….

234

12.2. Причини та наслідки ділових циклів. ……………………. 236

12.3. Антициклічна політика держави………………………….. 237

12.4. Зайнятість та безробіття…………………………………… 238

Висновки………………………………………………………….. 244

Запитання для самоконтролю…………………………………… 245

Завдання для самостійної роботи……………………………….. 245

Рекомендована література до теми……………………………... 246

Розділ 13. Доходи та фонди суспільного споживання. Рівень життя населення (Комарова О. О.)……………………. 247

13.1. Доходи населення в ринковій економіці та їх державне регулювання………………………………………………………

247

13.2. Фонди суспільного споживання: види, особливості формування……………………………………………………….

253

13.3. Рівень життя населення як узагальнений результат діяльності економіки країни……………………………………..

256

Висновки………………………………………………………….. 262

Запитання для самоконтролю…………………………………… 263

Завдання для самостійної роботи……………………………….. 263

Рекомендована література до теми……………………………... 263

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Розділ 14. Державне регулювання економіки (Лобанова А. С.)……………………………………………………….. 265

14.1. Державне регулювання економіки: зміст, суб’єкти та об’єкти……………………………………………………………. 265

14.2. Функції державного регулювання економіки……………. 267

14.3. Форми і методи державного впливу на ринкову економіку…………………………………………………………. 271

Висновки ……………………………………………………..…………. 274

Запитання для самоконтролю ………………………………………. 275

Завдання для самостійної роботи ………………………………….. 275

Рекомендована література до теми ………………………………… 276

Розділ 15. Економіка освіти та економічна діяльність освітніх закладів в українському суспільстві (Лобанова А. С.) ………………………………………………………. 277

15.1. Освіта як соціальний феномен і як сфера соціально-економічної діяльності …………………….…………………………. 277

15.2. Економіка освіти та її мета, завдання, об’єкт і предмет 280

15.3. Ринок освітніх послуг: функції та механізм функціонування …………………………….…………………………. 282

15.4. Економічна ефективність освіти та методи її оцінки……. 290

Висновки ……………………………………………………………….. 294

Запитання для самоконтролю…………………………………… 295

Завдання для самостійної роботи………………………………. 295

Рекомендована література до теми…………………………….. 296

РОЗДІЛ 16. Світове господарство і світова валютна система (Лобанова А. С.)……………………………………………. 298

16.1.Засади функціонування світових ринків та світового господарства……………………………………………………… 298

16.2. Світова валютна система та світовий ринок золота……... 303

16.3. Вільні економічні зони та їх роль в сучасній економіці… 308

16.4. Міжнародне економічне співробітництво: мета та різновиди організацій……………………………………………. 310

Висновки………………………………………………………….. 311

Запитання для самоконтролю…………………………………… 312

Завдання для самостійної роботи……………………………….. 312

Рекомендована література до теми……………………………... 313

Розділ 17. Економічний стан та особливості інтеграції України у світову економіку (Лобанова А. С.) ……………….

314

17. 1. Сучасний стан економіки України ………………………… 314

17.2. Економічний потенціал України та перспективи економічного зростання …………….………………………………. 317

17.3. Особливості інтеграції економіки України у світове господарство  …………………………………….……………………. 322

17.4. Цифрова економіка як світова тенденція економічного розвитку та перспективи її розвитку в Україні …………………. 326

Висновки …………… …………………………………………………. 330

Запитання для самоконтролю ………………………………………. 331

Завдання для самостійної роботиv …………………………………. 332

Рекомендована література до теми …………………………………. 332

ЛІТЕРАТУРА ………………………………….………………………. 334

ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА ……………….……………………………. 337

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ …. 340

ТЕСТИ з дисципліни «Основи економічних знань» ……… 376

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК …………………………………………. 388


Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ. Підручник для студентів педагогічних закладів вищої освіти. За редакцією доктора соціологічних наук професора А. С. Лобанової. 392 с. т. 2023 р.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: Підручник
  • Наявність: Є в наявності
  • 420 грн.


Основи економічних знань : підручник для студентів педагогічних закладів вищої освіти / . Київ : Вид-во «Каравела», 2023 р. 392 с. за ред.проф., докт. А.С.Лобанової