Навчальний посібник-практикум побудований з урахуванням положень нового Митного кодексу України, на основі чіткої логічної схеми пропонується розгляд практичних питань митної справи. Наведені у практикумі терміни відповідають сучасному законодавству, подані завдання, тести і задачі з наведеними приклади розв’язку та еталонними відповідями забезпечують можливість індивідуальної роботи та перевірки знань за кожною темою. Ілюстративний матеріал та додатки (на СD) мають винятково прикладний характер і повністю відповідають сучасному стану справ у митних органах. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, агентів з митного оформлення, спеціалістів з митниці та фахівців, усіх, кого цікавить митна справа. УДК 339.5 Б

                                              ЗМІСТ

Вступ ........................................................................................................ 8

Тема 1. Митна служба України. Організаційна структура,

завдання та функції митних органів України

Ключові поняття до теми 1...............................................................11

Контрольні запитання до теми 1 ..................................................... 17

Кейс до теми 1................................................................................... 18

Тести до теми 1 ................................................................................. 18

Теми рефератів до теми 1................................................................. 20

Відповіді до тестів до теми 1........................................................... 20

Відповіді до кейсу до теми 1 ........................................................... 20

ТЕМА 2. Нормативно-законодавче забезпечення

митної справи

Ключові поняття до теми 2.............................................................. 21

Контрольні запитання до теми 2 ..................................................... 32

Тести до теми 2 ................................................................................. 32

Теми рефератів до теми 2................................................................. 34

Відповіді до тестів до теми 2........................................................... 34

ТЕМА 3. Види митних режимів

Ключові поняття до теми 3.............................................................. 35

Контрольні запитання до теми 3 ..................................................... 39

Кейс до теми 3................................................................................... 39

Тести до теми 3 ................................................................................. 39

Задачі до теми 3 ................................................................................ 42

Теми рефератів до теми 3................................................................. 42

Відповіді до тестів до теми 3........................................................... 43

Відповіді до задач до теми 3............................................................ 43

ТЕМА 4. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів

комерційного призначення через митний кордон України

Ключові поняття до теми 4.............................................................. 44

Кейс до теми 4................................................................................... 48

Контрольні запитання до теми 4 ..................................................... 48

Тести до теми 4 ................................................................................. 48

Задачі до теми 4 ................................................................................ 52

Теми рефератів до теми 4................................................................. 53

4

Відповіді до тестів до теми 4........................................................... 53

Відповіді на задачі до теми 4........................................................... 53

ТЕМА 5. Митне оформлення та митні платежі

Ключові поняття до теми 5.............................................................. 55

Контрольні запитання до теми 5 ..................................................... 60

Тести до теми 5 ................................................................................. 61

Задачі до теми 5 ................................................................................ 63

Теми рефератів до теми 5................................................................. 72

Відповіді до тестів до теми 5........................................................... 72

Відповіді до задач до теми 5............................................................ 73

ТЕМА 6. Визначення країни походження товару

Ключові поняття до теми 6.............................................................. 77

Контрольні запитання до теми 6 ..................................................... 82

Тести до теми 6 ................................................................................. 82

Задачі до теми 6 ................................................................................ 86

Теми рефератів до теми 6................................................................. 86

Відповіді до тестів до теми 6........................................................... 87

Відповіді до задач до теми 6............................................................ 87

ТЕМА 7. Митна вартість та методи її визначення

Ключові поняття до теми 7.............................................................. 88

Контрольні запитання до теми 7 ..................................................... 94

Кейс до теми 7................................................................................... 95

Тести до теми 7 ................................................................................. 95

Задачі до теми 7 ................................................................................ 98

Теми рефератів до теми 7................................................................. 98

Відповіді до тестів до теми 7......................................................... 107

Відповіді до задач до теми 7.......................................................... 107

ТЕМА 8. Мито та його види

Ключові поняття до теми 8.............................................................117

Контрольні запитання до теми 8 ................................................... 123

Кейс до теми 8................................................................................. 125

Тести до теми 8 ............................................................................... 133

Задачі до теми 8 .............................................................................. 149

Теми рефератів до теми 8............................................................... 166

Відповіді до тестів до теми 8......................................................... 167

Відповіді до задач до теми 8.......................................................... 168

ТЕМА 9. Ведення Української класифікації товарів

5

зовнішньоекономічної діяльності

Ключові поняття до теми 9............................................................ 171

Контрольні запитання до теми 9 ................................................... 174

Тести до теми 9 ............................................................................... 174

Задачі до теми 9 .............................................................................. 177

Теми рефератів до теми 9............................................................... 178

Відповіді до тестів до теми 9......................................................... 178

Відповіді до задач до теми 9.......................................................... 178

ТЕМА 10. Сутність уповноваженого

економічного оператора

Ключові поняття до теми 10.......................................................... 179

Контрольні запитання до теми 10 ................................................. 183

Тести до теми 10 ............................................................................. 184

Теми рефератів до теми 10............................................................. 188

Відповіді до тестів до теми 10....................................................... 188

ТЕМА 11. Організація митного контролю та інші

види контролю при перетині митного кордону України

Ключові поняття до теми 11 .......................................................... 189

Контрольні запитання до теми 11 ................................................. 201

Тести до теми 11 ............................................................................. 202

Задачі до теми 11............................................................................. 204

Теми рефератів до теми 11............................................................. 207

Відповіді до тестів до теми 11....................................................... 207

ТЕМА 12. Контрабанда та порушення митних правил перетину

митного кордону України

Ключові поняття до теми 12.......................................................... 208

Контрольні запитання до теми 12 ................................................. 214

Кейс до теми 12............................................................................... 215

Тести до теми 12 ............................................................................. 222

Задачі до теми 12 ............................................................................ 226

Теми рефератів до теми 12............................................................. 228

Відповіді до тестів до теми 12....................................................... 228

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..................................... 229

ДОДАТКИ (див на СD, або на https://caravela.kiev.ua/)......................... 6.

                                         Вступ

Митна справа реалізовується в межах митної політики держави, має багатоцільовий характер, слугує задоволенню інтересів

та потреб фізичних і юридичних осіб. Митна справа є необхідним

елементом переміщення осіб, транспортних засобів, предметів та

особливо товарів через кордон. Зміст митної справи визначається

встановленням порядку та організуванням переміщення через митну територію України товарів і предметів, обкладання їх митом,

оформлення, здійснення контролю та інших заходів щодо реалізації

митної політики. Слід враховувати, що при здійсненні митної справи

Україна дотримується визнаних у міжнародній практиці системи

класифікації та кодифікації товарів, єдиної форми декларування

експорту та імпорту товарів, стандартів митної інформації та інших

сформованих у міжнародній практиці норм та стандартів.

Дисципліна «Митна справа» передбачає вивчення та застосування правових, методологічних та методико-прикладних засад

реалізації митних процедур при здійсненні зовнішньоекономічної

діяльності підприємств.

Мета вивчення дисципліни – оволодіння формами і методами

реалізування митних процедур при зовнішньоекономічній діяльності з метою створення сприятливих умов її здійснення, ознайомлення

студентів з роботою митних служб підприємства.

Завданням вивчення дисципліни «Митна справа» є надання

студентам теоретичних та практичних знань у таких сферах:

порядок та організування переміщування товарів через

кордон країни;

стягнення мита, зборів;

процедури митного контролю;

підготовка майбутніх фахівців до ефективної роботи у

сфері зовнішньоекономічної діяльності, що пов’язано зі здійсненням

переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон

України тощо.

Навчальний посібник-практикум побудований з урахуванням вимог нового Митного кодексу України та законодавчих актів,

пов’язаних з митною справою, чинних станом на 2013 рік. Кожна

тема практикуму містить детальний огляд відповідної термінології

та тлумачення визначальних понять. Для проведення практичних

занять пропонується низка тестів, кейсів, практичних завдань та

розрахункових задач. Задачі ретельно пояснені, подано численні

приклади їх розв’язання з відповідними коментарями.

Для здійснення поточного і семестрового контролю запропоновано тести і розрахункові завдання на кожен із 30 варіантів, для

самостійного опрацювання матеріалу тем передбачені реферати та

питання для самоконтролю. Відповіді на тести та задачі подано у

розрізі кожної теми.

У додатках (на СD) подана ґрунтовна підбірка довідкових матеріалів, серед яких низка міжнародних конвенцій, порядок визначення

митної вартості та заповнення митної декларації, більшість чинних

класифікаторів.

Під час викладання курсу застосовуються інтерактивні методи навчання, за яких процес передавання інформації побудований на

активній двосторонній взаємодії викладача і студента. Інтерактивні

методи передбачають більшу активність студента, його творче переосмислення отриманих даних. У процесі навчання є можливість використання віртуального середовища для студентів Національного

університету «Львівська політехінка», особливістю якого є спрощення та покращення комунікації користувачів Інтернету (студентів

і викладачів).

Під час викладання курсу «Митна справа» застосовуються

такі інноваційні технології:

1. Круглий стіл – один із найбільш ефективних методів обговорення гострих, актуальних і складних тем. Така форма спілкування дозволяє краще оволодіти матеріалом, знайти необхідні рішення у

процесі активного діалогу (теми 1, 8, 12).

2. Ділова гра – метод імітації прийняття рішень керівниками в

штучно створених виробничих ситуаціях, що здійснюється за заданими викладачем правилами в діалоговому режимі (теми 3, 4).

3. «Кожний вчить кожного» – методика введення певного

блоку інформації або узагальнення вивченої інформації, що дає можливість студентам приймати участь у навчанні і передаванні своїх

знань однокурсникам (теми 1, 2).

4. Метод кейс-стаді – навчання, за якого студенти і викладачі

беруть участь в обговоренні конкретних ситуацій. Студент стимулюється до самостійного прийняття і обґрунтування рішення (теми 1, 3,

6, 8, 12).

5. Дискусія – навчальна робота, за якої студенти висловлюють

свою думку з проблем, які задані викладачем. Проведення дискусій

передбачає написання рефератів, підготовку виступів і презентацій

(теми 1, 2, 8, 12).

6. «Відкриті» заняття –метод, який передбачає залучення

зовнішніх фахівців (зокрема, працівників митниці), проведення

ними вступної частини заняття за темою, яка передбачена навчальним планом, обговорення ситуації зі студентами, а також відповіді

на запитання, які цікавлять студентів.

7. Тренінг – форма інтерактивного навчання, метою якого є

розвиток компетентності, міжособистої і професійної поведінки у

спілкуванні (тема 2).

8. «Робота в малих групах» – дає змогу студентам отримати

навики співробітництва, комунікацій, ситуаційного лідерства тощо.

Крім того, цей метод дозволить студентам вирішувати суперечки,

які можуть виникати між ними (теми 1, 2).

9. Тестування – контроль знань за допомогою тестів, які складаються з набору умов (питань) і варіантів відповідей для вибору.

Програмний і мультимедійний супровід занять передбачає використання електронних версій Митного і Кримінального кодексів

України, проведення відеоуроків та віртуальних конференцій.

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Митна справа + СD (практикум). Навч. пос. Реком. МОН України. Босак А.О., Маслак О.О. 320 стор. т. 2022 р.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 350 грн.


Рекомендовані товари

Митна справа + СD (практикум). Навч. пос. Реком. МОН України. Босак А.О., Маслак О.О. 320 стор. т. 2022 р.