• Меліоративна географія : підручник. Рек. ВР. (кольорова книга) B5. /Кривульченко А. І. / тверда обкл. стр.	236. 2021 р. Новинка!

Уперше в Україні представлено підручник із навчального курсу «Меліоративна географія», який за структурою і змістом не має аналогів на пострадянському науково-освітньому просторі. У ньому висвітлені питання поліпшення, меліорацій навколишнього природного середовища в контексті конкретних меліоративних заходів та особливостей, закономірностей, тенденцій змін їхнього просторового поширення. У підручнику поєднано дві взаємодоповнюючі частини – вузька організаційно-технічна, власне меліоративна складова, і широкий географічний локально-глобальний погляд на необхідність поліпшення довкілля з показом існуючих напрямів, конкретних кроків вирішення проблем щодо земель сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення. Окремо у посібнику розглядаються проблеми порушення і, відповідно, рекультивації ландшафтів, а також глобальних кліматичних меліорацій.

   Для студентів навчальних закладів вищої освіти, першочергово географічних, екологічних, аграрних, водогосподарських спеціальностей, а також вчителів і фахівців-практиків – грунтознавців, меліораторів, екологів, аграріїв.    


                                                   З М І С Т

Вступ……………………………………………………………………...7

Розділ 1. Меліорації та меліоративна географія………........10

1.1. Теоретико-методологічні засади меліоративної географії……..10

1.1.1. Базисний понятійно-термінологічний апарат 

меліоративної географії………………………………………………10

1.1.2. Меліоративна географія, її структура та місце в системі 

наук…………………………………………………………………….12

1.1.3. Методологічні рівні засад меліоративної географії………….14

1.1.4. Об’єкт, предмет та концептуальні засади меліоративної географії………………………….. ..15   

1.1.5. Задачі меліоративної географії та принципи і методи меліоративних досліджень…………...16

1.2. Історія розвитку меліорацій та меліоративної географії………18

1.2.1. Етап первинних меліорацій стародавніх цивілізацій………..18

1.2.2. Етап активних меліоративних заходів епохи середньовіччя

 та нового часу………………………………………………………...22

1.2.3. Етап вкрай інтенсивного впровадження різнопланових меліорацій пізньонового часу………………………………………..23

1.2.4. Сучасний етап впровадження різнопланових меліорацій…...26

1.3. Класифікація меліорацій…………………………………………...27

1.3.1. Загальні засади класифікації меліорацій……………………..27

1.3.2. Класифікація сільськогосподарських меліорацій та 

різновиди меліоративних заходів на землях несільськогосподарського призначення…………………………….28

Базисний понятійно-термінологічний апарат……………………….....36

Контрольні запитання і завдання………………………………………..36

Розділ 2. Меліорації на землях сільськогосподарського призначення…………………………………………………………....37

2.1. Водні меліорації……………………………………………………. .37

2.1.1. Водні об’єкти, ресурси та різновиди водних меліорацій…....37  

2.1.2. Водосховища…………………………………………………...38

2.1.3. Оцінка регіонів для цілей гідромеліорації…………………....41

2.2. Зрошувані та обводнювані меліорації…………………………....42

2.2.1. Класифікація зрошуваних меліорацій………………………..42

2.2.2. Поверхневе зрошення: методи та технічні засоби 

застосування…………………………………………………………..43

2.2.3. Внутрігрунтове зрошення, субіригація та промивне 

зрошення……………………………………………………………....51

2.2.4. Зрошувальні системи та специфіка іригаційної інфраструктури……………………………………………………….54

2.2.5. Рисове землеробство…………………………………………..56

2.2.6. Дренаж зрошуваних земель…………………………………...57

2.2.7. Використання побутових стічних вод на зрошуваних 

землях………………………………………………………………….61

2.2.8. Обводнювані меліорації……………………………………....64

2.3. Осушувані меліорації…………………………………………….....66

2.3.1. Об’єкти, види та технічні засоби осушуваних меліорацій.....66

2.3.2. Осушувальні та осушувально-зволожувальні системи……...71

2.3.3. Польдерні меліоративні системи……………………………...74

2.4. Земельні меліорації………………………………………………....75

2.4.1. Географія земельних меліорацій…………………………….....75

2.4.2. Агротехнічні грунтополіпшуючі та грунтозахисні 

меліорації…………………………………………………………….78

2.4.3. Снігові меліорації………………………………………………85

2.4.4. Агрохімічні меліорації………………………………………...86

2.4.5. Галогеохімічні меліорації……………………………………..90

2.4.6. Культуртехнічні меліорації…………………………………..96

2.5. Агрофітомеліорації………………………………………………... 99  

2.5.1. Агролісомеліорації…………………………………………....100

2.5.2. Лучно-пасовищні меліорації………………………………...102

2.6. Агрокліматичні меліорації………………………………………. 104 

2.6.1. Мікрокліматичні агромеліорації……………………………..105

2.6.2. Мезокліматичні агромеліорації……………………………... 106

Базисний понятійно-термінологічний апарат………………………....108

Контрольні запитання і завдання………………………………………109

Розділ 3. Антропогенні ландшафти як результат меліоративної діяльності………………………………….............110

3.1. Адаптивно-трансформовані ландшафти………………………..110

3.1.1. Антропогенні ландшафти та геотехнічні системи………….110

3.1.2. Агроландшафти та ступінь їх трансформації……………….114

3.1.3. Адаптивно-трансформовані агроландшафти……………….116

3.1.4. Терасовані агроландшафти………………………………….118

3.1.5. Протизсувні виположувально-терасовані ландшафти…….120

3.1.6. Тепличні ландшафти………………………………………...123

3.2. Гідромеліоративні ландшафти…………………………………...123

3.2.1. Геотехнічні системи водогосподарського спрямування……125

3.2.2. Світове поширення зрошуваних та обводнюваних земель...131 

3.2.3. Поширення зрошуваних земель в Україні…………………..133

3.2.4. Поширення осушуваних земель……………………………...135

3.2.5. Іригаційні та осушувані ландшафти як результат 

меліорацій…………………………………………………………….138

3.2.6. Польдерні ландшафти………………………………………...141

3.3. Геоекологічні проблеми та моніторинг гідромеліорованих земель……………………………………………………………………..143

3.3.1. Геоекологічні проблеми на зрошуваних і обводнюваних землях………………………………………………………………...143

3.3.2. Гідрогеолого-меліоративний моніторинг зрошуваних і обводнюваних земель……………………………………………….145

3.3.3. Грунтово-меліоративний моніторинг зрошуваних земель....148

3.3.4. Геоекологічні проблеми та моніторинг осушуваних 

земель в Україні………………………………………………………149

3.4. Меліоровані ландшафти специфічних інтразональних геокомплексів…………………………………………………………....151

3.4.1. Піскозахисні меліорації та псамомеліоровані ландшафти…...152

3.4.2. Олешківські піски як приклад псамомеліорованих 

ландшафтів………………………………………………………….....153

3.4.3. Галоморфні ландшафти та їх антропогенна адаптація……….157

3.4.4. Падинні ландшафти України та їх антропогенна 

трансформація…………………………………………………………159

Базисний понятійно-термінологічний апарат………………………....163

Контрольні запитання і завдання………………………………………164

Розділ 4. Порушені та рекультивовані ландшафти………165

4.1. Від антропогенної трансформації до порушення ландшафту...165

4.2. Типологія порушених ландшафтів……………………………...168

4.3. Консервація земель: сутність, напрями, етапи реалізації…....171

4.4. Рекультивація як меліоративний захід………………………....175

4.4.1. Сутність, напрями та етапи рекультивації………………….175

4.4.2. Гірничотехнічна рекультивація……………………………...178

4.5. Рекультивовані та культурні ландшафти……………………....180

4.5.1. Рекультивовані ландшафти…………………………………..180

4.5.2. Культурні ландшафти………………………………………...185 

Базисний понятійно-термінологічний апарат………………………....189

Контрольні запитання і завдання………………………………………189

Розділ 5. Меліорації на землях 

несільськогосподарського призначення……………………..190

5.1. Меліорації на землях житлової та громадської забудови, 

землях промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони.191

5.1.1. Меліорації на землях житлової та громадської забудови…..191

5.1.2. Меліорації на землях промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони………………………………………………....192

5.2. Меліорації на землях водного фонду…………………………….196

5.2.1. Берегові та аквальні меліоровані ландшафти……………….196

5.2.2. Намивні ландшафти…………………………………………..198

5.3. Меліорації на землях лісогосподарського призначення……....200

5.3.1. Проблеми знеліснення та лісомеліоративні напрями……....201

5.3.2. Лісові меліорації в Україні на прикладі Олешківських 

пісків………………………………………………………………….205

5.4. Землі оздоровчого і рекреаційного призначень у контексті меліоративних заходів………………………………………………….206

5.4.1. Землі оздоровчого призначення……………………………...206 

5.4.2. Землі рекреаційного призначення…………………………....209

Базисний понятійно-термінологічний апарат………………………....211

Контрольні запитання і завдання………………………………………212

Розділ 6. Глобальні кліматичні меліорації…………………..213

6.1. Проєкти глобальних кліматичних меліорацій…………………213

6.2. Фактори зміни клімату Землі та особливості його сучасного тренду……………………………..215

6.3. Напрями  тенденції глобальних меліоративних заходів

 і сутність глобального геоінжинірингу……………………………...219

6.3.1. Міжнародна кліматична політика…………………………..219

6.3.2. Адаптація та пом’якшення наслідків як стратегічні лінії впливу на зміни клімату…………………………………………....222 

6.3.3. Геоінженерні технології (геоінжиніринг) та вирішення проблеми потепління клімату Землі……………………………….224

6.4. Епігеосферний та глобальний кліматичний види 

моніторингу Землі……………………………………………………...227

Базисний понятійно-термінологічний апарат……………………….. .230

Контрольні запитання і завдання………………………………………230

Література……………………………………………………………….232

Memory
test 1
test 2
test 3
test 4
test 5
test 6
test 7
test 8
Processor
Description
Clockspeed
No. of Cores

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Меліоративна географія : підручник. Рек. ВР. (кольорова книга) B5. /Кривульченко А. І. / тверда обкл. стр. 236. 2021 р. Новинка!

  • Виробник: Каравела
  • Модель: Підручник
  • Наявність: Є в наявності
  • 530 грн.


Рекомендовані товари

МЕЛІОРАТИВНА ГЕОГРАФІЯ. Підручник. /А. І. КРИВУЛЬЧЕНКО/