• Цифрова економіка: підручник / Н.В. Касьянова, Т.І. Олешко, С.Ф. Смерічевський, Н.О. Іванченко, Д.М. Квашук, І.В. Пономаренко, О.С. Подскребко, Н.В. Попик, О.М. Густера, Я.В. Крисак. Видання друге, виправлене та доповнене. Київ: НАУ, 2024. 224 с.

У підручнику, що відповідає програмі курсу «Цифрова економіка», висвітлено основні напрями цифрової трансформації економіки, наведено відомості про методи, підходи та принципи щодо впровадження цифрових технологій, визначення факторів, що впливають на швидкість та ефективність використання інформаційних ресурсів. Особлива увага приділена окремим цифровим технологіях та їх застосуванню в економіці, розглянуто проблеми підвищення ефективності функціонування економічних систем за допомогою інструментів інтелектуального аналіза даних.

Підручник призначений для студентів ОПП «Цифрова економіка», викладачів вузів, спеціалістів з економіки.


ЗМІСТ

ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1.1. Основні поняття цифрової економіки 8

1.2. Цифровізація бізнес-моделей 15

1.3. Цифрові технології державного врядування 21

1.4. Цифровізація науки 25

1 1.5. Вплив цифровізації на розвиток економіки 26

1.6. Ринок праці та компетенції кадрів в цифрову епоху 28

РОЗДІЛ 2. ЦИФРОВІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ  ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

2.1. Рівень цифрового розвитку країн світу 36

2.2. Політична програма «Цифрове десятиліття до 2030 року»

2.3. Цифрова трансформація економіки України 47

РОЗДІЛ 3. ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

3.1. Сутність та особливості четвертої промислової рево-люції

3.2. Цифрова трансформація підприємства 61

3.3. Бізнес-модель як елемент цифрової трансформації еко-номіки

3.4. Технологічні можливості цифровізації 79

РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ДІДЖІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІ-ЧНИХ ПРОЦЕСІВ

4.1. Складові електронної комерції 87

4.2. Бізнес-моделі електронної комерції 90

4.3. Спільна розробка цифрових продуктів 92

4.4. Цифровізація логістичних процесів 98

РОЗДІЛ 5. МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦИФРОВО-МУ СВІТІ

5.1. Сутність цифрового маркетингу 103

5.2. Оптимізація пошукових систем 111

5.3. Маркетинг у соціальних мережах 120

5.4. Веб-аналітика 125

РОЗДІЛ 6. ВЕЛИКІ ДАНІ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧ-НИМИ ПРОЦЕСАМИ 134

6.1. Місце великих даних в інформаційних технологіях 134

6.2. Методи і технології аналізу та візуалізації даних 140

6.3. Управління даними на основі Data Mining 146

6.4. Інтелектуальний аналіз даних як основа прийняття рішень

РОЗДІЛ 7. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СКЛАДОВА ЦИФ-РОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

7.1. Еволюція розвитку систем штучного інтелекту 158

7.2. Основні характеристики штучного інтелекту 163

7.3. Області застосування штучного інтелекту 171

ТЕМА 8. ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ЯК СКЛАДОВА ЦИФРО-ВОЇ ЕКОНОМІКИ

8.1. Сутність та базові принципи Інтернету речей 181

8.2. Стандарти та архітектура Інтернету речей 186

8.3. Способи взаємодії з Інтернет-речами 195

8.4. Перспективи розвитку технологій IoT 199

8.5. Проблеми впровадження IoT 206

ГЛОСАРІЙ 209

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 215

                                                                                                   ВСТУП

Поширення цифрових технологій протягом тривалого періоду визначає траєкторії розвитку економіки та суспільства і вже не раз призводило до кардинальних змін в житті людей. Становлення ци-фрової економіки – один із пріоритетних напрямків для більшості країн світу. Як правило, для них характерні тривалий період реалі-зації «повістки цифрового розвитку» і спадкоємність пріоритетів – від побудови базової інформаційно-комунікаційної інфраструктури до формування скоординованої політики в цій сфері і програм під-тримки широкого впровадження цифрових технологій.

Цифрова економіка стала ключовим трендом будівництва сучас-ного інформаційного суспільства, включаючи електронні уряди, управління знаннями, фінтехи, індустріалізацію 4.0, кластери, еко-системи тощо. Вона пропонує нові фундаментальні перетворення у всіх дисциплінах та галузях. Сьогодні некеровано та лавиноподібно зростає хаотичне створення окремих фрагментарних програмних продуктів «Інтернету речей», які в залежності від уподобань вико-навця або вимог замовника написані різними методами, на різних засобах розробки, з різними СУБД, ГІС, CAD/CAM та іншим зага-льним програмним забезпеченням (ОППО).

В останні роки розгортається трансформації моделей діяльності в бізнесі та соціальній сфері, викликана появою цифрових техноло-гій нового покоління, які в силу масштабів і глибини впливу отри-мали найменування «наскрізних»: штучного інтелекту, робототех-ніки, Інтернету речей, технологій бездротового зв'язку. Їх широке впровадження, за оцінками, здатне підвищити продуктивність пра-ці на 40 %. У найближчому майбутньому саме ефективне викорис-тання нових цифрових технологій визначатиме міжнародну конку-рентоспроможність як окремих компаній, так і цілих країн, які фо-рмують інфраструктуру і правове середовище для подальшої циф-ровізації.

Сьогодні, на новому витку розвитку цифрових технологій, од-ним з головних викликів стає експоненціальне зростання кількості, якості та різноманіття взаємозв'язків між підприємствами, організа-ціями, громадянами та соціально-економічними системами, що су-проводжується стрибкоподібною динамікою числа трансакцій і об-сягів інформації і приводить до більш складної та синхронізованої інтеграції «всіх з усіма». Такі трансформації вимагають нових на-вичок і компетенцій, готовності використовувати нові технології в повсякденному житті. Особливого значення набуває формування освітніх програм, що відповідають глобальним трендам, і персона-лізованих траєкторій навчання, здатних забезпечити «цифрову гра-мотність».

Ґрунтуючись на досягненнях інших економічних наук і значною мірою узагальнюючи опановане раніше, цифрова економіка дає змогу сформувати розвинути уміння і навички використання циф-рових технологій, її окремих аспектів, явищ і процесів, а також ви-користання відповідного інструментарію для обґрунтування опти-мальних управлінських рішень, у тому числі, для розв’язання ком-плексних економічних проблем. Оволодіння принципами, засоба-ми, методами та навичками цифровізації економічних процесів не-обхідне в практичній діяльності кожному економісту: аналітику, плановику, фінансисту, бухгалтеру, маркетологу, аудитору. 

Навчальна дисципліна «Цифрова економіка» є професійно-орієнтованою дисципліною для студентів, які навчаються за освіт-ньо-професійною програмою «Цифрова економіка», і спрямована на вивчення теоретико-методологічних основ, практичних інстру-ментів цифровізації економічних процесів та форм найбільш ефек-тивного використання можливостей цифрової трансформації.

Мета створення підручника – дати студентам знання загальноте-оретичних, методологічних та методичних основ цифрової еконо-міки, навчити ними користатися в умовах мінливого інформаційно-го середовища і пов'язаних з цим ризиків.

Завдання – озброїти студентів теоретичними знаннями в сфері цифрової економіки та практичними навичками для самостійного прийняття управлінських рішень в умовах цифрової трансформації суспільства.

Предметом підручника є теорія та методологія впровадження цифрових технологій, визначення факторів, що впливають на шви-дкість та ефективність використання інформаційних ресурсів.

Актуальність проблематики, мета і завдання підручника визна-чили його логіко-структурну побудову:

1. Поглиблено теоретичні засади визначення категорії «цифрова економіка», розроблено видову класифікацію цифрових технологій, досліджено її роль в управлінні соціально-економічними процеса-ми.

2. Досліджено рівень цифрового розвітку країн світу. Розгляну-то стратегічну програму «Цифрове десятиліття до 2030 року», її основні тренди. В контексті найбутніх перетворень проаналізовано півень та перспективи цифрової трансформації еконмоіки України. 

3. Висвітлено особливості Четвертої промислової революції, її зміст та особливості, досліджено перспективи України в Індустрії 4.0. Розглянуто трансформації бізнес-моделей в умовах цифрової економіки  

4. Досліджено основні бізнес-моделі електронної комерції, ви-значено взаємозв’язок та взаємовплив різних сфер господарської діяльності в умовах цифрової економіки, розглянуто особливості процесу управління ланцюгами поставок. Визначено шляхи зрос-тання економіки. 

5. Запропоновано методичні підходи до впровадження маркети-нгових технологій, розглянуто питання веб-аналітики та просуван-ня продукції та послуг у соціальних мережах. Досліджено проблеми оптимізації маркетингових пошукових систем.

6. Визначено сутність великих даних як джерела економічної  інформації, розглянуто інструменти обробки, аналізу та візуалізації великих масивів інформації. Досліджено методи інтелектуального аналізу даних з позиції прийняття управлінських рішень

7. Описано генезис виникнення та можливості штучного інте-лекту, проаналізовано нові світові тенденції його розробки та впровадження, наведено кваліфікація об’єктів, створених за допо-могою штучного інтелекту та безпосередньо сам штучний інтелект. Прийняття управлінських рішень за допомогою системи штучного інтелекту. 

8. Описано сутність та базові принципи Інтернету-речей, стан-дарти та архітектуру, визначено проблеми впровадження техноло-гій IoT та перспективи їх розвитку.

Планується розглянути тісно пов'язані ключові аспекти розвитку та експансії нового устрою цифрової економіки, яка заснована на принципово новій моделі та принципах організації життєвого цик-лу продуктів та послуг, життєвого ландшафту людини: фінансово-економічні; політичні; науково-технологічні; соціальні; ідеологічні та світоглядні; управлінські та безпекові аспекти.

Автори висловлюють глибоку вдячність рецензентам за слушні зауваження та побажання.Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Цифрова економіка: підручник / Н.В. Касьянова, Т.І. Олешко, С.Ф. Смерічевський, Н.О. Іванченко, Д.М. Квашук, І.В. Пономаренко, О.С. Подскребко, Н.В. Попик, О.М. Густера, Я.В. Крисак. Видання друге, виправлене та доповнене. Київ: НАУ, 2024. 224 с.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: підручник
  • Наявність: Є в наявності
  • 260 грн.


Цифрова економіка: підручник / Н.В. Касьянова, Т.І. Олешко, С.Ф. Смерічевський, Н.О. Іванченко, Д.М. Квашук, І.В. Пономаренко, О.С. Подскребко, Н.В. Попик, О.М. Густера, Я.В. Крисак. Видання друге, виправлене та доповнене. Київ: НАУ, 2024. 224 с.