• Соціологія. Основи загальної, спеціальних  та галузевих теорій. Підручник. Затверджено МОН України. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І.

              У підручнику розглядаються актуальні проблеми теорії та історії соціології, зокрема, визначається сутність соціологічної науки, її об’єкт, предмет, структура і функції. Суспільство аналізується як соціальна система у структурно-функціональному вимірі. Поряд з цим подаються основні спеціальні та галузеві соціологічні теорії, що визначені програмою підготовки фахівців з вищою освітою, аспірантів та пошукачів наукового ступеня з соціології, а також розкриваються методологія, принципи організації та технології проведення соціологічних досліджень. Підручник написаний відповідно до державного стандарту підготовки фахівців з вищою освітою, а також до вимог вступних екзаменів до аспірантури і кандидатських іспитів із соціології. Розрахований на студентів, аспірантів, пошукачів, викладачів і науковців, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами сучасного соціологічного знання.

                                    Зміст

ПЕРЕДМОВА.................................................................................................7

Частина I. Проблеми теорії та історії соціології............10

Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО..............11

1.1. Сутність та зміст соціології..................................................................11

1.2. Визначення об’єкта соціології .............................................................13

1.3. Предмет соціологічної науки ..............................................................15

1.4. Основні функції соціології...................................................................20

Розділ 2. СТРУКТУРА СИСТЕМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ...24

2.1. Визначення структури системи соціологічного знання ....................24

2.2. Зміст і типологія соціологічних теорій середнього рівня .................27

Розділ 3. СОЦІОЛОГІЧНІ ЗАКОНИ І КАТЕГОРІЇ.............................33

3.1. Сутність і зміст соціологічних законів................................................33

3.2. Класифікація соціологічних законів ...................................................38

3.3. Поняття і специфіка соціологічних категорій....................................43

3.4. Типологія і зміст соціологічних категорій..........................................46

Розділ 4. ГЕНЕЗА СОЦІОЛОГІЇ ЯК ГАЛУЗІ НАУКОВОГО

ЗНАННЯ .................................................................................. 55

4.1. Передумови виникнення соціології ....................................................55

4.2. Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки..............59

4.3. Розвиток соціології в Росії й Україні...................................................68

Частина II. Суспільство як соціальна система.............77

Розділ 5. Системний погляд на суспільство ....................79

5.1. Поняття про суспільство і його типи ..................................................79

5.2. Характеристика суспільства як соціальної системи..........................83

5.3. Сутність структури соціальної системи..............................................86

5.4. Зміст основних елементів суспільної системи...................................88

Розділ 6. Соціальна структура суспільства.......................99

6.1. Сутність соціальної структури суспільства........................................99

6.2. Соціальні статуси і ролі – головні сполучні елементи соціальної

структури суспільства.........................................................................102

6.3. Характеристика основних концепцій соціальної структури

суспільства...........................................................................................107

Розділ 7. Соціалізація як суцільний процес

засвоєння соціального досвіду.........................122

7.1. Сутність процесу соціалізації............................................................122

7.2. Характеристика сучасних моделей соціалізації...............................126

7.3. Зміст основних етапів і стадій процесу соціалізації .......................130

4

Розділ 8. Соціальні взаємодії як фундаментальна

основа життєдіяльності суспільства ...........138

8.1. Визначення сутності і механізмів соціальної дії..............................138

8.2. Зміст і характерні ознаки соціальної взаємодії................................143

8.3. Поняття та особливості соціальних відносин..................................148

Розділ 9. Соціальні конфлікти в суспільстві та

шляхи їх розв’язання...................................................156

9.1. Поняття соціального конфлікту та передумови його

виникнення...................................................................................... 156

9.2. Функції соціального конфлікту та його класифікація .....................162

9.3. Характерні ознаки суб’єктів конфліктних ситуацій ........................166

9.4. Механізм соціального конфлікту та його стадії...............................167

9.5. Головні причини й наслідки соціальних конфліктів та методи

управління ними..................................................................................171

9.6. Соціальні конфлікти у сучасному українському суспільстві..........176

Частина ІІІ. Спеціальні соціологічні теорії.....................184

Розділ 10. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ .........................................185

10.1. Поняття особистості: сутність та соціологічні концепції.............185

10.2. Визначення соціологічної структури особистості.........................191

10.3. Шляхи взаємодії особистості з суспільством.................................195

Розділ 11. СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї.............................................................200

11.1. Соціологія сім’ї як наука: об’єкт, предмет, сутність та основні

категорії..............................................................................................200

11.2. Основні функції сім’ї в суспільстві.................................................206

11.3. Стан і тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні ........................209

Розділ 12. СОЦІОЛОГІЯ організацій............................................214

12.1. Соціологія організацій як наука: об’єкт, предмет, еволюція

та завдання.........................................................................................214

12.2. Виникнення та сутність соціальних організацій ...........................215

12.3. Механізм побудови соціальних організацій ...................................220

12.4. Основні чинники функціонування соціальних організацій..........226

12.5. Типологія соціальних організацій...................................................233

Розділ 13. СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ.......................................................240

13.1. Молодь як соціально-демографічна група......................................240

13.2. Предмет і завдання соціології молоді ............................................245

22.3. Молодь і сучасне суспільство ..........................................................250

Розділ 14. СОЦІОЛОГІЯ етносу.......................................................255

14.1. Соціологія етносу як наука: об’єкт, предмет і методи...................255

14.2. Методологічні аспекти вивчення етнічних спільнот .....................260

14.3. Соціально-етнічні процеси в Україні: стан і проблеми.................266

5

Розділ 15. СОЦІОЛОГІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ.........................272

15.1. Соціологія громадської думки як наука: сутність, виникнення

та розвиток.........................................................................................272

15.2. Поняття про об’єкт і суб’єкт громадської думки ...........................276

15.3. Функціонування громадської думки ...............................................279

Розділ 16. СОЦІОЛОГІЯ масової комунікації......................285

16.1. Соціологія масової комунікації як наука: об’єкт, предмет і місце

в системі соціологічних знань .........................................................285

16.2. Виникнення та розвиток соціології масової комунікації ..............289

16.3. Масова комунікація як соціальна система......................................293

Розділ 17. СОЦІОЛОГІЯ девіантної поведінки ...................299

17.1. Соціологія девіантної поведінки як наука: об’єкт, предмет,

сутність та зміст ...............................................................................299

17.2. Характеристика основних теорій і концепцій девіації..................301

17.3. Соціальна діагностика девіантної поведінки .................................304

17.4. Шляхи подолання девіантної поведінки.........................................306

Частина IV. Галузеві соціологічні теорії............................311

Розділ 18. СОЦІОЛОГІЯ політики..................................................312

18.1. Соціологія політики як наука: об’єкт, предмет, сутність і наукові

категорії..............................................................................................312

18.2. Політика як соціальне явище...........................................................319

Розділ 19. СОЦІОЛОГІЯ права...........................................................326

19.1. Соціологія права як наука: сутність, зміст і специфіка .................326

19.2. Об’єкт і предмет соціології права....................................................328

19.3. Виникнення і становлення соціології права...................................331

19.4. Розвиток соціології права.................................................................334

Розділ 20. СОЦІОЛОГІЯ економіки..............................................339

20.1. Соціологія економіки як наука: об’єкт, предметна сфера та функції...339

20.2. Закономірності і характерні риси соціології економіки.................. 340

20.3. Основні напрями розвитку соціології економіки............................. 344

Розділ 21. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ............................................................355

21.1. Соціологія праці як наука: об’єкт, предмет і функції ....................355

21.2. Особистість у системі соціально-трудових процесів ....................360

21.3. Мотивація трудової поведінки.........................................................362

Розділ 22. Соціологія кар’єри ......................................................374

22.1. Соціологія кар’єри як наука: об’єкт, предмет, зміст і

характеристика .................................................................................374

22.2. Трудова кар’єра: сутність, види та мотиви .....................................382

Розділ 23. Соціологія споживання .........................................388

23.1. Соціологія споживання як наукова дисципліна .............................388

6

23.2. Масове споживання як соціальний інститут ..................................391

23.3. Моделі споживання...........................................................................395

Розділ 24. СОЦІОЛОГІЯ культури ..................................................402

24.1. Соціологія культури як наука: предмет, об’єкт, та основні напрями

досліджень.........................................................................................402

24.2. Поняття і функції культури як соціального явища ........................405

24.3. Характерні риси елементів, форм та видів культури ....................409

24.4. Сутність і зміст культурної динаміки..............................................421

Розділ 25. СОЦІОЛОГІЯ освіти........................................................427

25.1. Соціологія освіти як наука: об’єкт, предмет і сутність

її складників ......................................................................................427

25.2. Освіта як інститут соціалізації та самореалізації людини ............433

Розділ 26. СОЦІОЛОГІЯ виховання..............................................443

26.1. Соціологія виховання як наука: об’єкт і предметна сфера............443

26.2. Виникнення і розвиток соціології виховання.................................445

26.3. Виховання як соціальний феномен: сутність, структура і функції...450

Розділ 27. СОЦІОЛОГІЯ релігії.........................................................464

27.1. Соціологія релігії як наука: об’єкт, предмет і методи

дослідження.......................................................................................464

27.2. Виникнення і розвиток соціології релігії........................................468

27.3. Релігія як соціальний феномен: структура, функції, класифікація...474

Розділ 28. СОЦІОЛОГІЯ управління.............................................483

28.1. Соціологія управління як наука: предмет, об’єкт, сутність

та зміст ...............................................................................................483

28.2. Ґенеза та еволюція соціології управління.......................................489

28.3. Технологічні засади соціології управління ....................................493

Частина V. Методологія і технології

соціологічних досліджень................................502

Розділ 29. Методика і техніка соціологічного

дослідження ....................................................................504

29.1. Сутність і типологія соціологічного дослідження.........................504

29.2. Структура програми соціологічного дослідження.........................510

29.3. Основні методи збирання соціологічної інформації .....................516

29.4. Інтеграція соціологічних методів ....................................................520

29.5. Анкета як інструмент отримання емпіричних даних ....................523

Розділ 30. АНАЛІЗ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ ..................529

30.1. Сутність аналізу соціологічної інформації.....................................529

30.2. Надійність соціологічної інформації...............................................533

30.3. Шляхи використання соціологічних даних ....................................536

30.4. Ефективність соціологічних досліджень........................................538


                                  ПЕРЕДМОВА

                Останні десятиліття ХХ ст. виявили небачені раніше вимоги до соціологічної науки. Головна причина цього — масштабні зміни в суспільному розвитку на порозі ХХІ ст.: драматичні події в країнах Східної й Центральної Європи, загострення економічних, екологічних, демографічних й інших глобальних проблем, протиріччя становлення універсального способу життя, підвищення впливу національно-культурної, соціальнотериторіальної ідентичності, індивідуально-особистісного розвитку, наслідки інформаційної революції, досягнення генної інженерії й біотехнологій, диференціація регіонального розвитку, зміни загальної геополітичної картини світу й інше. Зміни, що нині відбуваються, пред’являють більш високі вимоги до здатності сучасної людини адаптуватися до нових реалій суспільного життя. Практика показує, що властиві людині від народження біопсихологічні передумови освоєння природного й соціального світу є лише фундаментом становлення й соціалізації особистості. Важливу роль у її формуванні відіграють виховання й освіта, особливо гуманітарна. Завдяки гуманітарним знанням і досвіду людина не тільки засвоює й зберігає створені попередниками духовні багатства соціального світу, але й виробляє нові соціально-культурні цінності. Соціологія серед інших наук про людину й суспільство по праву займає провідне місце. Вона, як і будь-яка наукова дисципліна, має щонайменше дві іпостасі. Перша її іпостась полягає в тому, що вона презентує свій "всесвіт", тобто ту сферу, що осягається нею, і під цим кутом зору вивчення соціологічної науки означає включення її в різноманітний і складний соціальний світ. У цьому зв’язку соціологію традиційно розглядають як одну з найбільш загальних наук про суспільство, закономірності його влаштування, функціонування й розвитку. В центрі предметної уваги соціології є насамперед соціальні групи, соціальні інститути, соціальні відносини й зв’язки, соціальні явища й процеси, тобто усе те, що утворює складну й унікальну архітектоніку сучасного суспільства як цілісної соцієтальної системи. Особливу увагу соціологічна наука приділяє й вивченню людини як соціальної істоти, особистості, від потенціалу, здатностей й активності якої в остаточному підсумку залежить ефективність функціонування й розвитку сучасного суспільства. Друга іпостась соціології як науки — її методологічний аспект, тобто сукупність методів, принципів, прийомів і процедур пізнання навколишньої соціальної дійсності. Варто підкреслити, що незважаючи на відносну молодість, соціологія вже має досить розвинутий інструментарій 8 Соціологія: Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій аналізу суспільного життя, причому її методи постійно розвиваються й оновляються. Це пояснюється тим, що прагнення до пізнання суспільного життя властиве соціології в значно більшому ступені, ніж іншим суспільним і гуманітарним наукам. Очевидно, це пов’язано з її молодістю, а можливо, з існуванням об’єктивних факторів, що раніше стримували й гальмували її поступальний розвиток. Суттєве значення має і сам розвиток системи соціологічного знання, яке останнім часом набуло яскраво вираженого багаторівневого та поліпарадигмального характеру. Взагалі цей розвиток, посилений претензіями до соціології з боку практики, позначений тенденціями більш ефективного використання наукових можливостей як загальносоціологічних теорій, так і соціологічних теорій середнього рівня не тільки у прогнозуванні, а й у пояснені різноманітних соціальних явищ і процесів сучасного суспільного розвитку. Подальший розвиток соціологічної науки відбувається за рахунок як фундаментальних досліджень, що ґрунтуються здебільшого на методологічних засадах загальносоціологічних теорій (які вивчають суспільство загалом), так і прикладних емпіричних досліджень, що спираються переважно на теоретичні засади соціологічних теорій середнього рівня (які вивчають окремі сфери суспільного життя, а також притаманні їм процеси і явища). Усе це зумовлює досить велику роль соціологічних теорій середнього рівня у розбудові системи сучасного соціологічного знання. Саме завдяки можливостям соціологічних теорій середнього рівня, які більш предметно аналізують і узагальнюють соціальні факти на рівні окремих сфер суспільного життя, вдається нагромаджувати вивірену й обґрунтовану соціальну інформацію, що позитивно впливає на розвиток загальносоціологічних теорій та дає змогу прогнозувати динаміку всього суспільного розвитку на більш віддалену перспективу. Пропонований підручник є однією з перших у нашій країні спроб подати у концентрованому вигляді актуальні питання загальносоціологічної теорії у поєднанні з розкриттям змісту основних спеціальних та галузевих соціологічних теорій, які відіграють особливу роль у подальшому розвитку системи сучасного соціологічного знання. Його поява зумовлена потребами в якісній підготовці вітчизняних фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів із спеціальностей "Соціологія", "Соціальна робота", "Психологія", "Правознавство", "Політологія", "Менеджмент" і "Економіка". Зазначимо, що орієнтація на процес підготовки професійних соціологів, соціальних психологів, юристів, політологів, економістів, менеджерів, власне і соціальних працівників й визначила основну проблематику, форму та логіку подання навчального матеріалу в підручнику. Структурно підручник складається з п’яти частин. Передмова 9 У першій частині висвітлені ключові проблеми теорії та історії соціології: зміст соціології як науки, її об’єкт, предмет і функції, структура системи соціологічного знання, основні закони і категорії соціології, а також генеза й еволюція розвитку соціологічного знання. У другій частині розкрито соціологічне розуміння суспільства як соціальної системи: системний погляд на суспільство конкретизується через пізнання його соціальної структури, сутності процесу соціалізації, життєдіяльності суспільства як сукупності соціальних дій, взаємодій і відносин, соціальних конфліктів тощо. Третя частина присвячена основним спеціальним соціологічним теоріям, які складають відповідну підсистему соціологічного знання, одну з основних структурних ланок соціологічної науки. У четвертій частині розглядаються базові галузеві соціологічні теорії, які формуються на стику соціології з іншими галузями науки та вивчають форми й механізм дії соціологічних законів і закономірностей у різноманітних сферах суспільного життя людей. У п’ятій частині подано методологію, принципи організації та технології проведення соціологічних досліджень, які є головним інструментом отримання соціальної інформації відповідно до специфіки соціальних об’єктів, що вивчаються соціологічними теоріями середнього рівня. Водночас тут розкриваються методи збирання соціологічної інформації, методики і процедури соціологічних вимірів; зміст, структура та вимоги до розробки програми соціологічного дослідження, а також технології соціологічного аналізу даних та способи використання його результатів. Зазначимо, що соціологічні теорії середнього рівня висвітлено в підручнику в повному обсязі магістерського та аспірантського рівнів підготовки, що допоможе студентам, слухачам і аспірантам в опануванні спеціальностей соціолога, психолога, юриста, політолога, менеджера, економіста та соціального працівника. Крім того, підручник буде корисний також викладачам, практичним соціологам, економістам, політологам, психологам, соціальним працівникам, управлінцям-практикам і всім, хто цікавиться сучасною соціологічною проблематикою. При висвітленні конкретного навчального матеріалу, що міститься у підручнику, автори широко використовували праці вітчизняних і зарубіжних дослідників, видані останнім часом.

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Соціологія. Основи загальної, спеціальних та галузевих теорій. Підручник. Затверджено МОН України. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: підручник
  • Наявність: Є в наявності
  • 520 грн.


Рекомендовані товари

Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: Навч. посіб. 2-е вид.	Лукашевич М. П., Туленков М. В.

Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: Навч. посіб. 2-е вид. Лукашевич М. П., Туленков М. В.

               У пропонованому посібнику подане системне бач..

330 грн.

Соціологія: Підручник. 5-те вид., стереотипне / Затвер. МОНУ. За редакцією доктора соціологічних наук, професора В.М. Пічі

Соціологія: Підручник. 5-те вид., стереотипне / Затвер. МОНУ. За редакцією доктора соціологічних наук, професора В.М. Пічі

      У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспі..

330 грн.

Системний підхід в управлінні соціальними організаціями: Підручник.  Туленков М. В.  – Київ : Каравела, 2022 – 508 с.

Системний підхід в управлінні соціальними організаціями: Підручник. Туленков М. В. – Київ : Каравела, 2022 – 508 с.

У виданні докладно аналізуються генеза і концептуальна еволюція системного світогляду, історичні ета..

520 грн.

Соціологія. Основи загальної, спеціальних та галузевих теорій. Підручник. Затверджено МОН України. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І.