• Історія культури США : навч.-метод. посіб. Рек. ВР. (В5, збільш. формат). 	Гула Р. В., Передерій І. Г., Дерев’янко Л. І. Київ : Каравела, 2024. 226 с.

     У посібнику подано теоретичний і фактологічний матеріал, потрібний для вивчення низки навчальних дисципліни історико-культурологічного циклу. Розкрито зміст усіх теоретичних аспектів виникнення та еволюції американської культури, важливу роль відведено парадигмальному підходу до її розуміння, послідовно висвітлено історію її поступу відповідно до змін культурно-історичних епох. Видання побудоване за хронологічно-проблемним принципом (з виділенням окремого теоретичного розділу). Кожен тематичний блок, окрім текстової частини, містить ілюстровані схеми й таблиці, які максимально унаочнюють, деталізують навчальний матеріал, а отже, сприяють процесу його розуміння та опанування. Ґрунтовно засвоїти навчальну дисципліну допоможуть додатки до основної частини посібника, зокрема й інтерактивні: алфавітний довідник персоналій, QR-коди для візуалізації навчального матеріалу, що забезпечать користувачеві доступ до релевантних інформаційних ресурсів у глобальній мережі. Видання рекомендовано для студентів різних спеціальностей, які вивчають дисципліни «Культурологія», «Всесвітня історія», «Історія зарубіжної культури», «Регіональна типологія культури», «Українська та зарубіжна культура» й інших, особливо таких галузей знань, як «Культура та мистецтво», «Гуманітарні науки», а також усіх тих, хто цікавиться теорією та історією культури.

ВСТУП

РОЗДІЛ I. СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРИ США 1. Культура США як єдине інтегральне ціле та самобутній культурний простір 2. Світоглядні чинники формування американської культури Півночі (англійських колоній) 3. Світоглядні чинники формування американської культури Півдня 4. Світоглядні чинники формування американської культури Середнього Сходу 5. Чинники формування культури незалежної Америки 6. Класицизм у культурі Північної Америки 7. Особливості розвитку культури в 1816–1860-х рр. (освоєння «Дикого Заходу») 8. Романтизм у США 9. Особливості розвитку культури 1865–1900-х рр. («Позолочене століття») 10. Реалізм у художньому процесі США 11. Особливості розвитку культури 1900–1960 рр. 12. Американський натуралізм 13. Американський модернізм 14. Основні світоглядні константи сучасної американської культури 15. Американський постмодернізм РОЗДІЛ II. АМЕРИКАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1. Література США. Єдність множинного 2. Образ Америки в європейській літературі XV–XVI ст. 3. Американська література XVII ст. 4. Епоха просвітництва й Америка XVIII ст. 5. Антропоцентризм американської літератури XVIII ст. 6. Політична література США 7. Американський романтизм 8. Біля джерел національної романтичної літератури 9. Роман у літературі американського романтизму 10. Нові обрії романтизму 11. Реалізм у літературі США наприкінці XIX ст. 12. «Американський характер» у літературі реалізму 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 3 13. Натуралізм «американської мрії» 14.Джек Лондон. Людина–природа–цивілізація 15. Модернізм у літературі 1920–1930-х рр. 16. «Втрачене покоління» в літературі 17. Реалізм і постмодернізм літературного процесу 1940–1980-х рр. 18.Література корінних американців 19. Постмодернізм у сучасній літературі РОЗДІЛ III. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО США 1. Живопис США: історія, стилі, жанри 2. Живопис доби іспанського бароко XVI–XVII ст. 3. Колоніальний (англо-голландський) портрет XVII ст. 4. Живопис XVIII ст. 5. Художники школи річки Гудзон. Романтизм 6. Побутовий жанр. 7. Реалізм 8. Тоналізм 9.Імпресіонізм митців Сполучених Штатів 10. Художники школи «Кошик для сміття» 11. Реклама і комерційне мистецтво 12. Прецизіонізм 13. Авангардизм і абстракціонізм 14. Абстрактний експресіонізм 15. Енді Воргол (1928–1987) РОЗДІЛ IV. АМЕРИКАНСЬКА АРХІТЕКТУРА 1. Архітектура колоніального періоду (XVII ст. – 1776 р.) 2. Архітектура США (1776 р. – перша половина XIX ст.) 3. Архітектура другої половини XIX – початку XX ст. 4. Американська архітектура першої половини XX ст. 5. Новітня архітектура США (1950–1980-ті рр.) 6. Постмодернізм сучасної американської архітектури РОЗДІЛ V. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО США 1. Музична культура США – особливості формування та тенденції розвитку 2. Традиційна музика індіанців Північної Америки 3. Особливості музичної творчості індіанців 4. Класична музика 5. Особливості формування національної композиторської культури 49 50 51 52 53 54 55 56 57 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 100 4 6. Становлення професійної композиторської школи США 7. Джордж Гершвін (1898–1937) 8. Леонард Бернстайн (1918–1990) 9. Ігор Федорович Стравинський (1882–1971) 10. Нові музичні форми й жанри 11.Спіричуел 12. Реґтайм 13. Блюз 14.Джаз 15. Мюзикл 16. Кантрі 17. Поп-музика 18. Особливості поп-музики США 19.Френсіс Альберт Сінатра (1915–1998) 20. Елвіс Аарон Преслі (1935–1977) 21. Майкл Джозеф Джексон (1958–2009) РОЗДІЛ VI. АМЕРИКАНСЬКИЙ БАЛЕТ 1. Балет США – ремінісценція та експеримент 2. Зародження американського балету 3. «New York City Ballet» 4. «Аmerican Ballet Theatre» 5. Американські майстри балету – «неповерненці» із СРСР 6. «Joffrey Ballet» / «Театр Танцю Гарлема» (DTH) РОЗДІЛ VII. АМЕРИКАНСЬКИЙ ТЕАТР 1. Театр США: цінності, традиції, новації 2.Специфіка театрального життя США 3. Професійний театр XVIII ст. 4. Театральне мистецтво XIX ст. 5. Театр першої половини XX ст. 6. Театральне життя другої половини XX ст. РОЗДІЛ VIII. КІНЕМАТОГРАФ США 1. «Великий Німий» 2. Біля витоків кінематографії 3. Кіноіндустрія німого кіно 4. Кінематограф Голлівуду 1920-х рр. 5. «Золотий вік» Голлівуду 6. Характерні риси розвитку кінематографа часів «Золотого віку» Голлівуду 7. Студійна система 101 102 103 104 105 108 109 110 111 112 113 114 116 117 118 119 120 121 126 127 128 129 130 131 132 138 139 140 141 142 143 145 148 149 150 151 154 155 5 8. Новий та сучасний Голлівуд 9. Ера нового Голлівуду 10. Незалежне американське кіно 1960–2000-х рр. 11. Сучасний американський кінематограф 12. Анімація 13. Волт Дісней (1901–1966) 14. Мультфільми студії «Hanna-Barbera» РОЗДІЛ IX. ВИЩА ОСВІТА США 1. Система вищої освіти США: структура, традиції управління, особливості функціонування 2. Основні риси системи вищої освіти США 3. «Ліга Плюща» 4. Університети Тихоокеанського узбережжя 5. Провідні заклади вищої технічної освіти 6. Система художньої освіти 7. Система музичної освіти 8. Заклади вищої військової освіти 9. Синтез науки, освіти й бізнесу ПЕРСОНАЛЇЇ ЛІТЕРАТУРА QR-КОДИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Виникнення американської культури пов’язано зі складним і тривалим періодом освоєння нового континенту. Біля витоків американської культури були представники різних народів і рас: поселенці з Європейського континенту, індіанці, а потім африканці, яких примусово перевезли до Америки й перетворили на рабів. Різноманітний етнічний склад колоністів суттєво вплинув на формування американської культури, визначив її специфіку та відмінність від європейської. Існування консолідувальної утопічної ідеї – «американської мрії» – та становлення системи освіти сприяли «американізації» переселенців. Потужним інтеграційним імпульсом була необхідність зі зброєю в руках захищати свою свободу та незалежність від Великобританії. Етнічні й культурні відмінності поступово стиралися, і на зміну сукупності розрізнених переселенців прийшла нова американська нація, яка ввібрала в себе риси народів, що склали ядро нового етнонаціонального й етнокультурного феномену. Водночас з народженням нації йшли процеси формування американської культури. Насамперед, вона увібрала в себе багато рис європейської, зокрема, британської культури, але специфічним чином модифікувавши і трансформувавши їх. Феномен формування культури Сполучених Штатів Америки визначався двома особливостями, які, здавалося б, взаємовиключали одна одну. З одного боку, це культура ізоляціоністська, відокремлена від решти світу океанами, яка, однак, розвивалася на основі європейських традицій, світоглядних констант, політичних інституцій. Унікальність американської культури в тому, що вона органічно синтезувала автаркістські тенденції з реалізацією на практиці ідей європейського Просвітництва. З іншого боку, це культура, яка претендує на універсальність своїх соціальних, духовних і матеріальних основ для всього світу. Цінності в межах тієї чи тієї культури є не довільною комбінацією складників, а утворюють цілісну систему. Тому американські ментальні аксіологічні основи, як-от: індивідуалізм, віра в те, що наполеглива праця здатна поліпшити долю кожного, прагнення покладатися лише на власні сили – 7 близькі всьому людству, а принципи свободи, рівності й демократії зрозумілі всім народам. Культурі США притаманні динамізм, гнучкість і здатність до оперативної трансформації в умовах швидких змін, які відбуваються у світі. Характерна риса американської культури – її утилітарно-прагматичний характер. За висловом американського дослідника Херві Аллена, «відверто прагматична культура, яка створена американським народом, чия доля була пов’язана з підкоренням величезного континенту, із суворою боротьбою за існування, перетворила практичну користь речей в єдину міру їхніх цінностей». Американська культура сьогодні є, насамперед, певним відображенням життя, що включає фундаментальні переконання, цінності, імідж мислення та світогляд, які поділяють більшість американців. Не виходячи за межі історії США, автори в запропонованому посібнику подали не історію країни, а історію її культури. Основна мета цього видання – розкриття цілісної панорами американської культури, усіх її складників, формування картини американського світу за допомогою системного аналізу жанрів мистецтва та їхньої ролі у світовому й національному історико-культурному процесі.

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Історія культури США : навч.-метод. посіб. Рек. ВР. (В5, збільш. формат). Гула Р. В., Передерій І. Г., Дерев’янко Л. І. Київ : Каравела, 2024. 226 с.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 610 грн.


Рекомендовані товари

Історія культури США : навч.-метод. посіб. Рек. ВР. (В5, збільш. формат). Гула Р. В., Передерій І. Г., Дерев’янко Л. І. Київ : Каравела, 2024. 226 с.