• Соціологія виховання: Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене.  Лукашевич М.П. Лукашевич О.М., Шандор Ф.Ф. Київ. 2023 р. 244 с. т/м обкл.

Підручник підготовлений відповідно до державного стандарту підготовки спеціалістів та магістрів з соціології, а також до вимог вступних і кандидатських іспитів із соціології. У ньому розглядаються основні категорії, об’єкт і предмет соціології виховання та особливості використання соціологічних методів у дослідженнях освітньо-виховної діяльності. Здійснено ретроспективний аналіз становлення соціології виховання у світовій практиці та в Україні. Розкривається сутність виховання як соціального феномена. Розглядаються поведінка і діяльність людини в системі зв’язків з оточуючим природним і соціальним середовищем, а також мехнізми і регулятори поведінки учасників виховного процесу. Досліджуються сутність адаптації і соціалізації людини в адаптивно-розвиваючій моделі соціалізації.

Для студентів та аспірантів закладів вищої освіти.


Зміст

Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ ЯК НАУКА.. 6

1.1. Місце соціології в системі знань про виховання. 6

1.2. Соціологія виховання: об’єкт, предмет і методи дослідження. 16

1.3. Функції та понятійно-категоріальний апарат соціології виховання. 22

1.4. Місце соціології виховання в системі соціологічних знань. 27

Резюме. 30

Запитання для самоконтролю: 31

Список використаної та рекомендованої літератури. 32

Розділ  2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ.. 34

2.1.  Створення передумов соціології виховання в філософсько-педагогічних науках. 34

2.2. Становлення соціології виховання в соціологічному науковому просторі 49

Резюме. 54

Запитання для самоконтролю: 55

Список використаної та рекомендованої літератури. 56

Розділ 3. ВИХОВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ 57

3.1. Чи належить виховання до соціальних феноменів?. 57

3.2. Соціальні показники виховання. 60

3.3. Соціальна система виховання. 67

Резюме. 72

Запитання для самоконтролю: 72

Список використаної та рекомендованої літератури. 73

Розділ 4. ЛЮДИНА ЯК ОБ'ЄКТ-СУБ'ЄКТ ВИХОВАННЯ.. 74

4.1. Людина як об’єкт соціологічного дослідження. 74

4.2. Людина як жива біопсихосоціальна система. 82

4.3. Особистість в науках про виховання. 87

4.4. Людський капітал: розвиток через виховання. 97

Резюме. 100

Запитання для самоконтролю.. 102

Рекомендовані товари

Соціологія: Підручник. 5-те вид., стереотипне / Затвер. МОНУ. За редакцією доктора соціологічних наук, професора В.М. Пічі. 296 с. т. 2023 р.

Соціологія: Підручник. 5-те вид., стереотипне / Затвер. МОНУ. За редакцією доктора соціологічних наук, професора В.М. Пічі. 296 с. т. 2023 р.

      У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспі..

330 грн.

Соціологія. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти.  К.: «Каравела», 2022.  302. / Лобанова А.С., Калашнікова Л.В./

Соціологія. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти. К.: «Каравела», 2022. 302. / Лобанова А.С., Калашнікова Л.В./

Навчально-методичний посібник є путівником у професійну соціологію як для студентів, що пов’язали св..

340 грн.

Соціологія виховання: Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене. Лукашевич М.П. Лукашевич О.М., Шандор Ф.Ф. Київ. 2023 р. 244 с. т/м обкл.