• Основи об’єктно-орiєнтованого програмування Бичков О.С. Жук I.Ю. Порєв Г.В. К. Каравела. 2023 р. 204 стр. (Формат В5).

Передмова

У наш час iснує велика кiлькiсть програмного забезпечення для для вирiшення задач у найрiзноманiтнiших галузях людської дiяльностi. Однак

часто виникає необхiднiсть самостiйного написання бiблiотек програмного забезпечення для заданої замовником предметної галузi. Для цього по-

трiбнi прикладнi програмiсти високого рiвня квалiфiкацiї. У пропонованому пiдручнику викладено основи проектування програмного забезпече-

ння. Матерiал базується на мовi C#. Деякi роздiли мають унiверсальний характер, їхнє засвоєння дозволить читачу надалi ефективно використо-

вувати iншi мови програмування. Це роздiли, присвяченi складностi алгоритмiв, типiзацiї даних, поданню даних у комп’ютерi (цiкавий факт неви-

конання асоцiативного закону арифметики), машинному нулю, машиннiй точностi обчислень, програмiстським умовам зупинки обчислення нескiн-

ченних сум i добуткiв, оптимальнiй реалiзацiї обчислень, автоматнiй технологiї програмування. Наведено також алгоритми обробки iнформацiї

на рiзних структурах даних: простих, структурованих, усiляких видах зв’язних спискiв. Пiдручник дозволить навчитися програмувати всiм ба-

жаючим, але особливо корисний вiн буде для студентiв спецiальностей «Iнформатика» та «Програмна iнженерiя». Автори висловлюють щиру

подяку рецензентам за кориснi поради.

            Змiст

1 Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1 Перша програма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2 Об’єкти програми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3 Змiнна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.4 Ключове слово var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.5 Константи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.6 Програмування з використанням елементiв ООП . . . . . . . 12

1.7 Атрибути private, public, protected . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.8 Конструктор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2 Oснови алгоритмiзацiї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.1 Властивостi алгоритмiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.2 Класифiкацiя внутрiшнiх структур алгоритмiв . . . . . . . . 23

2.3 Складнiсть алгоритмiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.4 Складнiсть задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.5 Завдання для самостiйної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3 Оператори мови C# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.1 Простi оператори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.1.1 Порожнiй оператор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.1.2 Складений оператор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.2 Умовний оператор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.3 Тернарний оператор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.4 Оператор-перемикач switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.5 Оператор циклу for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.6 Оператор foreach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.7 Оператори do-while, while . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.8 Оператор continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.9 Оператор break . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.10 Оператор goto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.11 Оператор return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4 Булевi функцiї та вирази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.1 Булевi функцiї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.2 Булевi вирази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.3 Завдання для самостiйної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5 Типи даних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

5.1 Простi типи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

5.2 Перерахування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

5.3 Масиви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

5.4 Завдання для самостiйної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . 74

6 Зображення чисел у комп’ютерi . . . . . . . . . . . . . . . . 76

6.1 Системи числення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

6.2 Правила переведення чисел з однiєї системи числення в iншу 78

6.3 Правило визначення точностi зображення . . . . . . . . . . . 81

6.4 Двiйкова арифметика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

6.4.1 Додавання двiйкових чисел . . . . . . . . . . . . . . . 84

6.4.2 Зображення вiд’ємних чисел . . . . . . . . . . . . . . . 85

6.4.3 Вiднiмання двiйкових чисел . . . . . . . . . . . . . . . 88

6.4.4 Множення двiйкових чисел . . . . . . . . . . . . . . . 89

6.4.5 Дiлення двiйкових чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

6.5 Ознака переповнення розрядної сiтки при арифметичних

операцiях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

6.6 Зображення цiлих чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

6.7 Зображення дiйсних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

6.8 Керування машинним зображенням чисел та особливостi

виконання арифметичних операцiй . . . . . . . . . . . . . . . 98

6.9 Завдання для самостiйної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . 101

7 Класи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

7.1 Класи у C# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

7.1.1 Поля та константи класу . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

7.1.2 Модифiкатор static . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

7.2 Правила доступу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

7.3 Конструктори класiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

7.3.1 Конструктори екземплярiв класiв . . . . . . . . . . . 109

7.3.2 Статичний конструктор . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

7.3.3 Порядок iнiцiалiзацiї полiв та виклик конструкторiв . 115

7.4 Властивостi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

7.5 Iндексатори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

7.6 Спадкування класiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

7.6.1 Спадкування й проблеми доступу . . . . . . . . . . . 129

7.6.2 Припинення спадкування. . . . . . . . . . . . . . . . . 130

7.7 Полiморфiзм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

7.7.1 Пiдтиповий полiморфiзм: перевизначення методiв . . 130

7.7.2 Спецiальний (ad-hoc) полiморфiзм: перевантаження

операторiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

7.7.3 Перевантаження операторiв порiвняння . . . . . . . . 143

7.8 Властивостi статичних класiв та статичних членiв класiв . . 149

7.9 Абстрактнi класи, методи, властивостi . . . . . . . . . . . . . 150

7.10 Iнтерфейси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

7.11 Комбiнований iнтерфейс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

7.11.1 Використання властивостей у iнтерфейсах . . . . . . 160

7.11.2 Використання iндексаторiв у iнтерфейсах . . . . . . . 163

8 Вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

8.1 Вступ до програмування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

8.2 Алгоритми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

8.3 Комплексна вправа до роздiлiв 1-6 . . . . . . . . . . . . . . . 175

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

Основи об’єктно-орiєнтованого програмування Бичков О.С. Жук I.Ю. Порєв Г.В. К. Каравела. 2023 р. 204 стр. (Формат В5).

  • Производитель: Каравела
  • Модель: підручник
  • Наличие: Есть в наличии
  • 325 грн.


Заказать в 1 клик

Мы перезвоним Вам и уточним детали

Рекомендуемые товары

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. Затверджено МОН України. За ред. В.А.Баженова, Г.А.Шинкаренка

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. Затверджено МОН України. За ред. В.А.Баженова, Г.А.Шинкаренка

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології   Баженов В.А., Венгерський П.С.,..

440 грн.

Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є.

Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є.

Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМЗлобін Г.Г., Рикалюк Р.Є.Навчальний посібник. — К.: Каравел..

250 грн.

Архiтектура кoмп’ютера. Частина 1: навчальний пoсiбник/ Кравченкo Ю.В., Лещенкo O.O.,  Герасименкo O.Ю., Труш O.В., Дахнo  Н.Б. – К. : КНУ iменi  Тараса Шевченка, 2022. – 259 с.
ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ СІ. Підручник.  Злобін Г.Г. 2022 рік.

ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ СІ. Підручник. Злобін Г.Г. 2022 рік.

   У підручнику викладені основи алгоритмізації та програмування мовою Сі. Підручник склад..

200 грн.

Основи об’єктно-орiєнтованого програмування Бичков О.С. Жук I.Ю. Порєв Г.В. К. Каравела. 2023 р. 204 стр. (Формат В5).