• Моделювання зовнішньої стійкості економіки України. Монографія.  О.В.Баженова. 392 с. т. 2023 р.

                У монографії наведено концептуальні засади дослідження зовнішньої стійкості економіки. Виокремлено основні підходи до оцінювання зовнішньої стійкості економіки та визначено зовнішні шоки, що можуть провокувати появу дестабілізаційних процесів на сучасному етапі розвитку економіки України, та канали їх трансмісії. Визначено основні рушійні сили економічного зростання для країн з сировинними економіками. Оцінено вплив шоку умов торгівлі на економічне зростання в Україні та чутливість показників економічного зростання до цінової кон’юнктури на світових аграрних ринках та ринках металопродукції. Проаналізовано сучасні тенденції, що характеризують процеси виникнення та розповсюдження глобальних дисбалансів. Досліджено вплив фінансового капіталу та збурень з боку системно значимих країн світу на економічне зростання в Україні. Побудовано модель загальної рівноваги малої відкритої економіки для України, на основі якої досліджено вплив зовнішньоекономічних збурень на національну економіку. Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами забезпечення та моделювання зовнішньої стійкості національної економіки.

ВСТУП……………………………………………………………………6

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

1.1. Генезис економічного зростання у світі та підходи до його трактування…………....10

1.2. Чинники та моделі економічного зростання в Україні…………..37

1.3. Концептуальні основи вимірювання та моделювання економічного зростання….…….....55

Розділ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЇ  СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ

2.1. Теоретичні засади дослідження проблем стійкості економічних систем………….….77

2.2. Зовнішня стійкість економіки: сутність та основні системоутворюючі чинники…………79

2.3. Методологічні аспекти оцінювання зовнішньої стійкості економіки……………….102

2.4. Теоретико-методичні підходи до аналізу та моделювання поведінки рахунку поточних операцій платіжного балансу………….116

2.5. Теоретичні аспекти дослідження зовнішніх шокових збурень та особливості їх прояву в Україні ……………............138

Розділ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ: ТОРГОВИЙ КАНАЛ ТРАНСМІСІЇ

3.1. Моделювання факторів динаміки економічного зростання країн з сировинними економіками: SVAR підхід…………….147

3.2. Моделювання впливу шоків умов торгівлі на економічне зростання України: ефект Харбергера-ЛаурсенаМетцлера........…..158

3.3. Моделювання чутливості економічного зростання в Україні до цінової кон’юнктури на світових аграрних ринках…… ……….168

3.4. Емпіричне дослідження впливу цінової кон’юнктури на світовому ринку металопродукції на економічне зростання в Україні…179

Розділ 4. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ: ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ

4.1. Оцінювання сучасних тенденцій глобальних дисбалансів у світовій економіці……………………..….....................197

4.2. Аналіз стійкості дефіциту рахунку поточних операцій платіжного балансу України…………………………………….220

4.3. Емпіричне дослідження впливу потоків фінансового капіталу на волатильність економічного зростання України………………....234

4.4. Моделювання впливу збурень з боку системно значимих економік світу на динаміку основних макроекономічних показників України……………….250

Розділ 5. МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОБУДОВИ ДИНАМІЧНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ

5.1.Особливості моделювання зовнішньої стійкості економіки України за допомогою динамічної стохастичної моделізагальної рівноваги…………………….265

5.2.Побудова динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги малої відкритої економіки (на прикладі України)……………………………………………………………282

5.3 Лог-лінеаризація і калібрування параметрів побудованої динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги економіки України………………………….…….303

5.4 Аналіз зовнішньої стійкості економіки України на основі симуляцій побудованої динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги………………...…………..314

          На сучасному етапі економічна ситуація в Україні характеризується певною нестійкістю. Це проявляється у відхиленні основних соціально-економічних показників від довгострокової рівноважної траєкторії, що викликає необхідність зміни параметрів внутрішньої та зовнішньої економічної політики. Економічна нестійкість в свою чергу може бути пояснена як внутрішніми так і зовнішніми чинниками. Однак для країн з низьким рівнем доходу, що розвиваються, до яких зараз відноситься і Україна, основним джерелом нестійкості економісти вважають неочікувані зміни зовнішнього середовища в результаті їх надмірної відкритості, експортоорієнтованості, особливо за умови переважання експорту продукції з низьким ступенем переробки, недостатньої експортної диверсифікованості, низького рівня інвестування та заощаджень, нерозвиненості внутрішніх ринків, недосконалості фінансових систем тощо. Тому підвищення ризиків загострення вже існуючих протиріч та виникнення нових кризових явищ в світовій економіці призводять до посилення глобальних дисбалансів та розгортання дестабілізаційних процесів, насамперед, в країнах, що розвиваються. Отже, в умовах надмірної відкритості та зовнішньої уразливості національної економіки на перший план мають виходити питання забезпечення її зовнішньої стійкості та визначення ефектів від дії зовнішніх шоків, які здійснюють деструктивний вплив на економічну систему країни в цілому та волатильність окремих її складових. Дослідженню основних аспектів зовнішньої стійкості національних економік присвячена ціла низка наукових праць зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких А.Арістовнік, В.Буітер, Ч.Віплош, А.Гехрінгер, М.Гольдштейн, Я.Жаліло, Дж.Корсетті, 7 А.Крокетт, С.Марріс, Ж.М.Мілезі-Ферретті, С.Ніколайчук, М.Обстфельд, У.Паніцца, П.Пезенті, А.Разін, К.Рогофф, Н.Рубіні, Дж.Сакс, Дж.Салоп, М.Скрипниченко, Е.Спіталлер, Т.Тищук, Х.Флассбек, Дж.Хорн, Н.Шаповаленко, С.Шумська та ін. Забезпечення зовнішньої стійкості економіки потребує проведення виваженої, науково-обґрунтованої макроекономічної політики з метою забезпечення стійких темпів економічного зростання, що особливо актуалізується на сучасному етапі розвитку економіки України. Підґрунтям для здійснення цієї політики має слугувати макроекономічне моделювання, що посідає чільне місце в сучасній економічній науці та практиці. Вивчення економічних явищ та процесів на основі макромоделей дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, застосовувати поєднання різних макроекономічних інструментів в процесі реалізації державної економічної та здійснювати прогнозування її наслідків. Серед науковців, які зробили вагомий внесок у дослідження проблем економічного зростання та його моделювання відзначимо таких зарубіжних вчених, як П.Агіон, П.Даймонд, Е.Денісон, Ч.Джонс, Е.Домар, Г.Гроссман, Н.Калдор, Д.Касс, Р.Кінг, П.Кругман, С.Кузнець, Т.Купманс, Р.Лукас, А.Меддісон, В.Нордгауз, Ф.Рамсей, С.Ребело, П.Ромер, Р.Солоу, Дж.Стігліц, Р.Харрод, Е.Хелпман, П.Хоітт, Т.Шульц, Х.Узава, Е.Янг та ін. В Україні також сформувалася ціла плеяда видатних економістівматематиків, роботи яких охоплюють різні аспекти економікоматематичного моделювання соціально-економічних систем в контексті вивчення проблем економічного зростання - від його аналізу, дослідження збалансованості до розробки великих макроеконометричних моделей та секторальних і міжкраїнних моделей економічного розвитку тощо. В цьому аспекті неможливо не згадати фундаментальні роботи таких українських вчених, як В.М.Геєць, В.В.Вітлінський, Т.С.Клебанова, І.Г.Лук’яненко, І.М.Ляшенко, О.І.Ляшенко, Н.К.Максишко, М.О.Оліскевич, С.К.Рамазанов, М.І.Скрипниченко, О.І.Черняк та ін. 8 Отже, на даний час створене потужне теоретичне підґрунтя у сфері моделювання економічного зростання національних економік та дослідження їх зовнішньої стійкості. Проте, відсутні підходи до аналізу та моделювання зовнішньої стійкості в контексті забезпечення стійких темпів економічного зростання національної економіки в умовах її значної зовнішньої уразливості, що зумовлює актуальність даного дослідження. Таким чином, метою написання монографії є розробка теоретикометодологічних основ, аналіз та моделювання зовнішньої стійкості національної економіки в контексті забезпечення стійких темпів економічного зростання. Реалізація цієї мети обумовила структуру монографії, яка складається зі вступу та п’яти розділів. Перший розділ присвячений дослідженню феномену економічного зростання як об’єкту математичного моделювання. Окреслено основні тенденції економічного зростання у світі та Україні в історичній перспективі, наведено три підходи до його трактування. Проаналізовано основні фактори та моделі економічного зростання. Охарактеризовано чинники та моделі економічного зростання в Україні. У другому розділі наведено концептуальні засади дослідження зовнішньої стійкості економіки. Для цього визначено теоретичні засади дослідження проблем стійкості економічних систем та зовнішньої стійкості економіки зокрема. Розглянуто два підходи до трактування сутності зовнішньої стійкості економіки та окреслено систему факторів, що впливають на неї. Виокремлено основні підходи до оцінювання зовнішньої стійкості економіки та визначено зовнішні шоки, що можуть провокувати появу дестабілізаційних процесів на сучасному етапі розвитку економіки України, та канали їх трансмісії. В контексті дослідження зовнішньої стійкості розглянуто еволюцію підходів до аналізу та моделювання поведінки поточного рахунку платіжного балансу. Третій розділ присвячено моделюванню впливу зовнішніх збурень через торговий трансмісійний канал. В цьому контексті 9 визначено основні рушійні сили економічного зростання для країн з сировинними економіками та показано, що варіативність зміни валового національного доходу зумовлюють в основному шок умов торгівлі та шок пропозиції. Оцінено вплив шоку умов торгівлі на економічне зростання в Україні та чутливість показників економічного зростання до цінової кон’юнктури на світових аграрних ринках та ринках металопродукції, перевірено справедливість ефекту Харбергера-Лаурсена-Метцлера для України. У четвертому розділі розглядається вплив зовнішніх збурень через фінансовий канал трансмісії. Проаналізовано сучасні тенденції, що характеризують процеси виникнення та розповсюдження глобальних дисбалансів, описано чотири підходи до їх трактування. На основі цього досліджено вплив фінансового капіталу та збурень з боку системно значимих країн світу на економічне зростання в Україні. П’ятий розділ присвячено моделюванню зовнішньої стійкості України за допомогою інструментарію динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги. Побудовано модель загальної рівноваги малої відкритої економіки для України, здійснено її лог-лінеаризацію та калібрування параметрів. На основі побудованої моделі досліджено вплив таких зовнішньоекономічних збурень на національну економіку, як шок у світовому випуску, шок у світовому сукупному попиті, шок у світовій відсотковій ставці, шок у рівні світових цін.


Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Моделювання зовнішньої стійкості економіки України. Монографія. О.В.Баженова. 392 с. т. 2023 р.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: монографія
  • Наявність: Є в наявності
  • 420 грн.


Моделювання зовнішньої стійкості економіки України. Монографія. О.В.Баженова. 392 с. т. 2023 р.